Year:2018   Issue: 13   Area: Psychiatric Nursing  

Çağlar ŞİMŞEK, Gül ÜNSAL BARLAS, Elif ARDIÇ
THE SEXUAL MYTHS IN HEALTHCARE PROFESSIONALS
 
Sex is one of the most important parts of human life. It is both the most wondered and not mentioned and embarrassment subject. Aim: In our society, in which sex is suppressed, considered to be taboo, and sexual training is not provided sufficiently, the views of healthcare professionals on sexual myths are important, when it is considered that they provide people from every walk of life with service and they are regarded as the reliable professional community the society. Method: The present study has been carried out as the cross-sectional and descriptive one in order to determine beliefs of sexual myths. The population consisted of all the healthcare professionals. Out of total 571 healthcare professionals, 245 healthcare professionals participated in the study. As the data collection tool, the Information Form, prepared by the researcher and consisting of 15 questions, and Sexual Myths Evaluation Form were used. Results: While the statement “The spouses know how to get pleasure in making love in the event that they love each other” is the most wrongly known myth with 76,8% (n=185), the statement “Man manages the sex, it is immorality that woman starts the sex” the least approved myth with 90,9% (n=219). Conclusion: It is the most important result of the present study that the healthcare professionals, to whom the public applies for consultancy about sex, need more quality sex-related training.

Keywords: Sexuality, Myth, Health Professions

Doi: 10.17360/UHPPD.2018.3.6

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA CİNSEL MİTLER
 
Cinsellik insan yaşamının en önemli parçalarından biridir. Hem en çok merak edilen hem de en az konuşulan konu durumundadır Amaç: Cinselliğin baskılandığı, tabu olarak görüldüğü, yeterli cinsel eğitimin verilmediği toplumumuzda sağlık çalışanlarının cinsel mitler hakkındaki görüşleri, toplumun her kesiminden insana hizmet verdikleri ve toplum tarafından güvenilir meslek topluluğu olarak nitelendirildiği düşünüldüğünde önem taşımaktadır. Yöntem: Bu çalışma sağlık çalışanlarının cinsellikle ilgili yanlış inançlarını belirlemek amacıyla kesitsel ve tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini tüm sağlık personeli oluşturmuştur. Toplamda 571 kişiden 245 kişi bu çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak, Bilgi Formu ve Cinsel Mitleri Değerlendirme Formu kullanılmıştır. Bulgular:Yapılan analizler sonucunda; “Eşler birbirlerini sevdikleri takdirde sevişmekten nasıl zevk alabileceklerini de bilirler” ifadesi %76,8 ile (n=185) en çok yanlış bilinen mit olurken, “Seksi erkek yönetir, kadının seksi başlatması ahlaksızlıktır” ifadesi % 90,9 (n= 219) ile en az onaylanan mit olmuştur.Sonuç: Cinsellik konusunda halkın danışmanlık için başvurduğu sağlık çalışanlarının daha nitelikli cinsellikle ilgili eğitime ihtiyacı olduğu bu çalışmanın en önemli sonucudur.

Anahtar Kelimeler: Sexuality, Myth, Health Professions

Doi: 10.17360/UHPPD.2018.3.6

Tam Metin