Year:2018   Issue: 13   Area: Other  

Nurgül KARAKURT, Esra BAYRAKÇEKEN, Gülşah ALYAR
EXAMINATION OF STUDENTS' LEVELS ABOUT SOCIAL SUPPORT, SOCIAL PHOBIA AND LONELINESS IN TERMS OF SOME VARIABLES
 
Aim: The aim of this study was to define the relationship between social support, social phobia and loneliness among first year students in Vocational School of Health Services. Method: The sample of this descriptive study consisted of 353 students who are studying in the first grade in Atatürk University Vocational School of Health Services. In order to determine the relationship between social support, social phobia and loneliness; Liebowitz Social Anxiety Scale, Multidimensional Scale of Perceived Social Support, UCLA Loneliness Scale and Sociodemographic Status Scale were used. In the analysis of the data, descriptive statistics, One-way ANOVA, t test and regression analysis were used. Results: When the family support of the students was evaluated according to gender; female students' perceptions of family support were higher than male students. When the loneliness levels were examined, it was determined that the loneliness level of male students was higher than that of female students. When the level of perceived social support was compared to the student's family expenses; Students who have difficulty in student expenses have lower social support perceptions. Loneliness perceptions of the students who have families who have no difficulty in the expenses of the students are found to be lower than the students who have difficulties in the expenses. The effect of loneliness on anxiety was found to be significant (p <0.00). Conclusion: As a result of this study, it has been determined that social support has a significant relationship between individual social phobia and loneliness levels.

Keywords: Social Support, Social Phobia, Loneliness

Doi: 10.17360/UHPPD.2018.3.2

ÖĞRENCİLERİN SOSYAL DESTEK, SOSYAL FOBİ VE YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
 
Amaç: Bu çalışma Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören birinci sınıf öğrencilerinin sosyal destek, sosyal fobi ve yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma, Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören 353 öğrenci ile yürütülmüştür. Öğrencilerin sosyal destek, sosyal fobi ve yalnızlık düzeyleri ve bu kavramlar arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeği, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği, UCLA Yalnızlık Ölçeği ve Sosyodemografik Durum Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde; tanımlayıcı istatistikler, t testi, tek yönlü ANOVA ve regresyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin aile desteği cinsiyete göre değerlendirildiğinde; kız öğrencilerin aile desteği algılarının erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Yalnızlık düzeyleri incelendiğinde erkek öğrencilerin yalnızlık düzeylerinin kız öğrencilere göre daha yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Algılanan sosyal destek düzeyi öğrenci giderlerinin karşılanma durumuna göre incelendiğinde; öğrenci giderlerini karşılamakta zorlanmayan ailelere sahip olan öğrencilerin, giderleri karşılamakta zorlanan ailelere sahip olan öğrencilere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Öğrenci giderlerini karşılamakta zorlanmayan ailelere sahip olan öğrencilerin yalnızlık algılarının giderleri karşılamakta zorlanan ailelere sahip olan öğrencilere göre daha düşük olduğu belirlenmiştir. Yalnızlığın sosyal fobi üzerinde etkisinin ise anlamlı olduğu (p<0.00) belirlenmiştir. Sonuç: Bu çalışma sonucunda sosyal destek ile bireyin sosyal fobi ve yalnızlık düzeyleri arasında önemli bir ilişki olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Destek, Sosyal Fobi, Yalnızlık

Doi: 10.17360/UHPPD.2018.3.2

Tam Metin