Year:2018   Issue: 13   Area: Internet and Social Media Addiction  

Gülşen ULAŞ KARAAHMETOĞLU, Başak MUTLU
INVESTIGATION OF INTERNET ADDICTION OF 1 LEVEL OF HIGH SCHOOL STUDENTS
 
Aim: The study was carried out in order to examine the internet addiction level of the first year high school students before and after the education.. Method: The research was conducted semi-experimentally between January and February 2015 for the first year high school students who have studied in a province. Questionnaire and internet addiction scale were used for the data collection. The data were evaluated in computer based way. Findings: The difference between the average of Internet addiction before and after the education is statistically significant (p<0,05) and the average of Internet addiction before the education (x=50,600) has been significantly found higher than the average of Internet addiction after the education (x=47,935). The difference between the mean of internet addiction and the factors of the communication of the family members, family structure, accommodation environment, place of residence, gender and mother’s occupation was found statistically significant. Conclusion: It was found that the students whose level of internet addiction analyzed, were at a low risk. It was determined that Internet training made a positive change for the students.

Keywords: High School Students, Internet Addiction, Education

Doi: 10.17360/UHPPD.2018.3.4

LİSE BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞININ İNCELENMESİ
 
Amaç: Çalışma lise 1. sınıf öğrencilerinin internet bağımlılığı düzeyinin eğitim öncesi ve eğitim sonrası incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma bir ilimizde öğrenim gören lise birinci sınıf öğrencilerine Ocak- Şubat 2015 tarihleri arasında yarı deneysel olarak yapılmıştır. Verilerin toplanmasında anket formu ve internet bağımlılığı ölçeği kullanılmıştır. Veriler bilgisayar ortamında değerlendirilmiştir. Bulgular: Öğrencilerin eğitim öncesi internet bağımlılığı puan ortalamaları ile eğitim sonrası puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı olup (p<0,05) internet bağımlılığı eğitim öncesi puan ortalaması (x=50,600) internet bağımlılığı eğitim sonrası puan ortalamasından (x=47,935) yüksek bulunmuştur. İnternet bağımlılığı puan ortalamaları ile aile iletişimi, aile yapısı, barınma ortamı, ikamet ettikleri yer, cinsiyet ve anne mesleği değişkenine göre grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur. Sonuç: Öğrencilerin internet bağımlılığı düzeyi incelendiğinde düşük risk grubunda oldukları saptanmıştır. Verilen internet eğitiminin olumlu yönde bir değişikliğe neden olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Lise Öğrencileri, İnternet Bağımlılığı, Eğitim

Doi: 10.17360/UHPPD.2018.3.4

Tam Metin