Year:2017   Issue: 10   Area: Psychology  

Özge ENEZ
PSYCHOTHERAPY-BASED INTERVENTIONS FOR COMPLICATED GRIEF: A SYSTEMATIC REVIEW
 
Aim: ‘Complicated Grief’ is a syndrome where normal grief is unusually prolonged because of complications in the natural healing process; namely the insufficient integration of a new situation into pre-existing cognitive structures and distorted beliefs during the grieving process. Approximately 20 % of grieved individuals report clinical complaints that refer to anxiety, depression, psychical symptoms and life-treating behaviors. The aims of this study are to identify which psychotherapy-based interventions were designed for the treatment of complicated grief and to identify required factors for an effective treatment model. Method: PubMed, PsychINFO (EBSCO), Web of Knowledge, Cochrane Library, ULAKBİM and EMBASE databases from 1990 to January 2017 have been searched. Additional citations were procured from references of select research and review articles. The review identified 178 publications, 21 of which met the full inclusion criteria, comprising 14 randomised controlled trials and 7 quantitative descriptive studies. The reported data studies were combined with using a narrative synthesis. Results: All selected studies were grouped according to the theoretical underpinnings and the operational implementation of the interventions. After a comprehensive search, six diverse types of psychotherapy-based interventions and five essential components for an effective treatment model were identified. Conclusions: Complicated grief can be treated effectively with six different types of psychotherapy-based interventions and a number of factors can lead to more decrement in the catastrophic consequences of loss. These identified components may help to draw a conceptual framework for an effective treatment model.

Keywords: Complicated, Prolonged, Pathological, Grief, Bereavement, Treatment

Doi: 10.17360/UHPPD.2017.3.5

KOMPLİKE YAS TERAPİLERİ: SİSTEMATİK DERLEME
 
Amaç: Komplike yas, kaybın var olan bilişsel yapıya yeterince entegre edilememesi ve yas tutma sürecindeki çarpıtılmış inançlar gibi bireyin iyileşme sürecinde ortaya çıkan komplikasyonlar nedeniyle yas sürecinin alışılmadık şekilde uzadığı bir sendromdur. Yas tutan bireylerin yaklaşık %20sinde anksiyete, depresyon, fiziksel semptomlar ve hayatı tehdit eden davranışlar gözlenmektedir. Bu çalışmanın amacı komplike yas tedavisi için geliştirilen psikoterapi modellerini tespit etmek ve etili bir psikoterapi modelinin sahip olması gereken bileşenleri belirlemektir. Yöntem: PubMed, PsychINFO (EBSCO), Web of Knowledge, Cochrane Library, ULAKBİM ve EMBASE veri tabanlarında yer alan 1990 ve Ocak 2017 tarihleri arasında yayınlanan çalışmalar ve geçmiş çalışmaların referans listeleri gözden geçirilmiştir. Tespit edilen 178 çalışmadan 21 tanesi seçim kriterlerine uygun bulunmuştur. Bu çalışmaların 14 tanesi randomize kontrollü ve 7 tanesi nicel betimleyici çalışmadır. Çalışmaların bulguları anlatımsal teknik kullanılarak aktarılmıştır. Bulgular: Seçilen çalışmalar benimsenen kuramsal yaklaşım ve tedavide kullanılan yöntemler doğrultusunda gruplandırılmıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda, altı ayrı psikoterapi modeli ve etili bir tedavi modelinin içermesi gereken beş bileşen tespit edilmiştir. Sonuç: Komplike yas tedavisi için geliştirilen altı ayrı tür psikoterapi yöntemi mevcuttur. Bir takım tedavi bileşenleri kaybın yol açtığı olumsuz sonuçların azaltılma sürecinde önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmada, etkili bir psikoterapi modelinin sahip olması gereken bileşenler tespit edilerek, geliştirilecek olan tedavi modelleri için kavramsal bir çerçeve çizilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Komplike, Uzamış, Patolojik, Yas, Keder, Tedavi

Doi: 10.17360/UHPPD.2017.3.5

Tam Metin