Year:2018   Issue: 13   Area: Psychiatric Nursing  

Afitap ÖZDELİKARA, Seval AĞAÇDİKEN ALKAN, Burak ARSLAN, Kübra ALBAYRAK, Ayşenur YARAR, Ayşe GEÇİCİ
DETERMINATION OF PROFESSIONAL SELF-ESTEEM AND COGNITIVE DISTORTION OF NURSING STUDENTS
 
Objective: This study aims to determine the professional self-esteem and cognitive distortions of nursing students. Method: The study, as an identifier, was carried out with the students studying in the Department of Nursing, Faculty of Health Sciences of Ondokuz Mayıs University. The study was carried out with 332 volunteer students Sociodemographic data form, “Cognitive Distortion Scale” and “Professional Self-Esteem Scale” was used. The analysis of the obtained data was done with SPSS 21 statistical program on average, percentage calculations. Findings: It has been reported that 56% of the students who participated in the study were between 18-20 age group, 27.1% were second grade, 79.2% were female and 96.7% were single. 57.2% of the students answered ‘yes’ to the question ‘Would you recommend to nursing as a job?’. It was reported that students’ Professional Self-Esteem Average scores were 78.73±10.82 and Cognitive Distortion Average scores were 91,70±25,59. Result: As a result, it was determined that the average students’ professional self-esteem moderate and cognitive distortion score low level. It is recommended to increase the awareness of students about professional self-esteem and cognitive distortions.

Keywords: Nursing, Nursing student, Self-Esteem

Doi: 10.17360/UHPPD.2018.3.5

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ BENLİK SAYGISI İLE BİLİŞSEL ÇARPITMALARININ BELİRLENMESİ
 
Amaç: Bu araştırmada hemşirelik öğrencilerinin mesleki benlik saygısı ve bilişsel çarpıtmalarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma, tanımlayıcı olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde öğrenim gören, çalışmaya katılmaya gönüllü 322 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, sosyodemografik veri formu, “Bilişsel Çarpıtma Ölçeği” ve “Mesleki Benlik Saygısı Ölçeği” ile toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizi SPSS 21 istatistik programında ortalama, yüzdelik hesaplamaları, t testi, varyans analizi ile yapılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin %56’sı 18-20 yaş grubu arasında, %27,1’i ikinci sınıf, %79,2’si kadın ve %96,7’si bekar olduğunu bildirmiştir. Öğrencilerin, %57,2’si hemşirelik mesleğini önerebileceklerini bildirmişlerdir. Öğrencilerin Mesleki Benlik Saygısı Puan ortalamaları 78.73±10.82 ve Bilişsel Çarpıtma Puan ortalamaları 91,70±25,59 olarak belirlenmiştir. Alt ölçek puan ortalamaları değerlendirildiğinde öğrencilerin en yüksek puan ortalamalarının 19,50±5,40 ile kendini suçlama alt boyutuna ait olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Araştırma sonucu öğrencilerin mesleki benlik saygılarının orta ve bilişsel çarpıtma puan ortalamalarının düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin meslek benlik saygılarının ve bilişsel çarpıtmalara ilişkin farkındalığın arttırılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Hemşirelik Öğrencisi, Benlik

Doi: 10.17360/UHPPD.2018.3.5

Tam Metin