Year:2018   Issue: 13   Area: Psychology  

Fatih BAL
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF NOISE ON STRESS
 
The aim of this study is to investigate the effect of industrial noise on stress. The sample of the study is 680 workers working in garment workshops in Beyoğlu, Bağcılar and Esenler district of İstanbul. Demographic information form and Stress Scale were applied to the participants. The noise in the workplace was measured with the Sanometer device. The data were analyzed using SPSS (Statistical Package for Social Sciences 25.0) and Cronbach Alpha and Gutman Reliability Analyzes, Regression, t-test and One-Way Variance Analysis (ANOVA) were used. According to the results, 85 dB noise level does not significantly explain the stress level and 85 dB noise level significantly explains the stress level of 225%. According to the results of the t-test, men are more exposed to noise than women. Noise on the stress varies according to the age variable and the statistically significant difference in the task as a worker

Keywords: Noise, Stress, Garment Workshops, Decibel, Sound

Doi: 10.17360/UHPPD.2018.3.1

GÜRÜLTÜNÜN STRES ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Bu araştırmanın amacı, endüstriyel gürültünün stres üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini, İstanbul ili Beyoğlu, Bağcılar ve Esenler ilçesinde konfeksiyon atölyelerinde çalışan 680 işçidir. Katılımcılara demografik bilgi formu ve Stres Ölçeği uygulanmıştır. İş yerindeki gürültü Sanometre cihazıyla ölçülmüştür. Elde edilen veriler SPSS (Statistical Package For Social Sciences) 25.0 istatistik programı kullanılarak analiz edilmiş ve verilerin analizinde, Cronbach Alpha ve Gutman Güvenilirlik Analizleri, Regresyon, t-testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre 85 dB gürültü düzeyi stresi anlamlı olarak açıklamadığı 85 dB gürültü düzeyi stresi anlamlı düzeyde %225 oranında açıklamaktadır. Yapılan t-testi sonucuna göre ise erkekler kadınlara oranla gürültüye daha fazla maruz kalmaktadırlar. Gürültü stres üzerinde yaş değişkenine göre ve işçi olarak görev yapmak istatistiksel olarak anlamlı olarak farklılaşmaktadır. Anahtar Kelimeler: Gürültü, Stres, Konfeksiyon Atölyeleri, Desibel, Ses

Anahtar Kelimeler: Gürültü, Stres, Konfeksiyon Atölyeleri, Desibel, Ses

Doi: 10.17360/UHPPD.2018.3.1

Tam Metin