Year:2018   Issue: 13   Area: Stress Performance and Efficiency  

Nilgün ULUTAŞDEMİR, Ziynet CANDAŞ, Hasan TUNA, İsrafil ERTÜRK
EFFECTS OF RELIGIOUS LEVELS ON THE RISKS OF HEALTH PROFESSIONALS IN THE FUTURE (SAMPLE OF TRABZON)
 
Abstract: Aim: This study is aimed to determine the risks and risks of the students who are enrolled in the 3rd and 4th classes of the Nursing Department of Health Sciences Faculty of Eurasia University and to determine the effects of these risks on their anxiety level. To reduce the anxiety level of these risks to reduce the anxiety level of nursing students. Method: The cross-sectional, descriptive type of study is the study of the universe of the University of Health Sciences at the University of Health Sciences in September-October 2017 (110 people) who are studying in the nursing department and who have participated more in practice. Data from the study; socio-demographic characteristics, risk and hazard perception based on working environment, OHS applications, Health Workers Safety Scale and Beck Anxiety Scale questionnaire were collected under direct observation. Data were analyzed using frequency, t test, ANOVA and correlation analysis. Results: 20.2% of the students (22 people) were male, 79.8% (87 people) were female and mean age was 21.82 ± 1.85 (min: 19, max: 30). 3. The BAS class students mean score (t = 2.32, p=0.02), 4. The mean scores of the grade students were higher (t=-2.26, p=0.02). A significant correlation was found between HWSS and BAS (r=-0.337, p=0.001). Conclusion: In this study, 3rd and 4th grade students who were practicing were found to have job security but experienced moderate anxiety.

Keywords: Practice, Nursing students, Job security, Anxiety

Doi: 10.17360/UHPPD.2018.3.3

GELECEĞİN SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN UYGULAMADAKİ YAŞADIKLARI RİSKLERİN KAYGI DÜZEYİNE ETKİSİ (TRABZON İLİ ÖRNEĞİ)
 
Amaç: Bu araştırma Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 3. ve 4. sınıflarında eğitim gören öğrencilerin, uygulamaları esnasında maruz kaldıkları tehlikeleri ve riskleri belirlemek ve bu tehlikelerin kaygı düzeylerine üzerine etkisini saptamak, bu risklerden etkilenme derecesini en az düzeye indirerek hemşirelik öğrencilerin kaygı düzeylerini azaltmak için öneriler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Yöntem: Kesitsel, tanımlayıcı tipte olan çalışmanın evrenini Eylül-Ekim 2017’ de araştırmanın yapıldığı Üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümünde uygulamalara daha çok katılmış 3. ve 4. sınıflarında eğitim gören öğrenciler (110 kişi) oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri; sosyo-demografik özellikler, çalışma ortamı kaynaklı risk ve tehlikeler algısı, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile Sağlık Çalışanlarının Güvenliği Ölçeği ve Beck Anksiyete Ölçeği sorularından oluşan anketin direkt gözlem altında uygulanmasıyla toplanmıştır. Verilerin analizi frekans, t testi, ANOVA ve korelasyon analizi kullanılarak yapılmıştır. Bulgular: Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin %20.2’si (22 kişi) erkek, %79.8’i (87 kişi) kadın olup yaş ortalamaları 21.8±1.85 (Min:19, Max:30)’tir. 3.sınıf öğrencilerin BAÖ puan ortalamaları (t=2.3, p=0.02), 4. sınıf öğrencilerin ise SÇGÖ puan ortalamaları (t=-2.2, p=0.02) daha yüksek bulunmuştur. Öğrencilerin SÇGÖ ile BAÖ arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır (r=-0.33, p=0.001). Sonuç: Bu araştırmada uygulama yapan 3. ve 4. sınıf öğrencilerin uygulama yaptıkları hastanede iş güvenliğinin sağlandığı ancak orta düzeyde anksiyete yaşadığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Uygulama, Hemşirelik öğrencileri, İş güvenliği, Anksiyete

Doi: 10.17360/UHPPD.2018.3.3

Tam Metin