Yıl:2016   Sayı: 5   Alan: Psikiyatri Hemşireliği  

Kübra KAYAOĞLU, Mine EKİNCİ
YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE GÖRÜLEN ÖLÜM KAYGISI
 
Hemşireler, bireyin doğumundan ölümüne kadar ihtiyaç duyduğu biyo-psiko-sosyal bakımı vermek amacıyla hareket etmektedir. Günümüzde teknolojinin hızlı gelişimi nedeniyle tanı ve tedavi tekniklerinde ilerleme sağlanmakta bunun sonucu olarak yaşam süresi uzamakta, ölümcül hastaya bakma oranı yükselmektedir. Terminal dönemdeki hastaya bakım vermek hemşireler için çoğu zaman duygusal olarak acı veren, üzüntülü ve bazen tehdit edici bir durum olmaktadır. Hemşireler de hastanın kendisi ve ailesi gibi ölüm olgusu karşısında korku, kaygı, inkar, öfke, suçluluk ve içe kapanma yaşayabilmekte bununla baş etmek için farklı başa çıkma yöntemleri kullanabilmektedirler (inkar, bastırma, yansıtma vb.). Hemşirelerin ölüme karşı yüksek kaygı duymaları ve ölüm olgusuna karşı etkisiz baş etme yöntemleri kullanmaları ölümü yaklaşan hasta ve ailesine verilen bakımı olumsuz etkilemekte, sadece hastanın fiziksel bakımına odaklanmalarına, psikososyal ve maneviyat ile ilgili gereksinimlerini göz ardı etmelerine neden olmaktadır. Bu çalışma yoğun bakım hemşirelerinin ölüm kaygısını belirleyerek bu kaygıyı azaltmaya yönelik yapılacak girişimleri kapsamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yoğun Bakım, Hemşire, Ölüm Kaygısı

Doi: 10.17360/UHPPD.2016516563

DETERMİNATİON OF DEATH ANXIETY IN INTENSIVE CARE UNIT NURSES
 
Nurses aim to provide an individual with the required bio-psycho-social care throughout his life. Today, due to the rapid development of technology, diagnosis and treatment techniques have been improved resulting in a prolonged lifetime and an increased nursing rate for deadly patients. Nursing for terminal patients is usually an emotionally painful, unsettling, and sometimes a threatening situation. Like the patient himself and his family, nurses also experience feelings of fear, anxiety, denial, anger, guilt and introversion against death, and can use different coping techniques (such as denial, suppression, reflection, etc.) to overcome it. Nurses being too anxious about death and using inefficient coping techniques against it adversely affects nursing services provided to deadly patients and their families. This makes nurses concentrate only on physical patient care, and ignore their psychosocial and moral needs. This study aims to determine death anxiety of intensive care nurses and find ways to minimize this anxiety.

Keywords: Intensive Care, Nurse, Death Anxiety

Doi: 10.17360/UHPPD.2016516563

Tam Metin