Yıl:2015   Sayı: 3   Alan: Psikoloji  

Murat KORKMAZ, Hatice Nur GERMİR, Ali Serdar YÜCEL, Ayça GÜRKAN
YAŞAM MEMNUNİYETİ ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN SOSYODEMOGRAFİK BİLEŞENLER ÜZERİNE BİR ANALİZ
 
Politika yapıcılar toplumu oluşturan bireyleri daha iyi anlamak ve refahı arttırmak amacıyla alınması gereken tedbirleri belirlerken kimin için, nerede, ne zaman hayatın daha iyi olduğunu belirlemek durumundadırlar. Bu amaçla TÜİK Türkiye’de 2003 yılından beri “Yaşam Memnuniyeti Araştırmasını” gerçekleştirmektedir. Toplumun ilerlemesini de ölçmek amacıyla yapılan bu çalışmalardan Türkiye’nin de aralarında bulunduğu OECD Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen “Yaşam Memnuniyeti Endeksi” mutluluk algısı ve yaşam memnuniyeti arasındaki kognitif ilişkiyi açıklamaya yöneliktir. ABD tarafından gerçekleştirilen “Genel Sosyal Araştırma/General Social Survey” ve AB ülkelerinin yaptığı “Euro-Barometre” bu bağlamda bilinen diğer geniş kapsamlı araştırmalardır. Yaşam memnuniyeti bileşenlerinin birbirleriyle ilişkisini uygulamalı olarak incelemeye yönelik olan bu çalışma, 2004-2014 yılları arasındaki dönem için belirlenmiştir. Birim kök, granger nedensellik ve regresyon analizleri sonucu elde edilen veriler E-Views 8.0 programı ile analiz edilerek yaşam memnuniyetini en çok etkileyen faktörlerin belirlenmesine çalışılmıştır. Kişisel mutluluk ve aile mutluluğu ile mutluluk kaynağı, memnuniyet ve umut faktörleri arasında nedensellik ilişkisi olduğu, ailenin genel mutluluğunu en çok sevgi ve sağlık hizmetlerinin etkilediği, ailenin en az başarı ve asayiş hizmetlerinden etkilendiğini, bireylerin öz mutluluğunu en çok para ve eğitim hizmetlerinin etkilediğini, en az sağlık ve SGK hizmetlerinden etkilendikleri, gerek bireyin gerekse ailenin öz mutluluğunda en çok kadınların mutlu olmasının etkili olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yaşam Doyumu Algısı, Öznel Refah, Yaşam Kalitesi

Doi: 10.17360/UHPPD.2015310996

AN ANALYSIS OF SOCIODEMOGRAPHIC COMPONENTS EFFECTIVE ON LIFE SATISFACTION
 
Policy makers have to specify for whom, where, when the life is better while determining the precautions need to be taken with the purpose of understanding individuals that constitute the society better and increasing welfare. For this purpose, TSI has been conducting “Life Satisfaction Survey” in Turkey since 2003. “Life Satisfaction Index” performed by OECD among which Turkey also ranks conducted with the purpose of measuring the development of the society is directed to explaining the cognitive relation between life satisfaction and happiness perception. “General Social Survey” conducted by USA and “Euro-Barometer” by EU countries are other comprehensive researches. This study directed to the applied analysis of the life satisfaction components with each other has been designated for the period between the years of 2004 and 2014. Data obtained following unit root, granger causality test and regression analysis have been analyzed with E-Views 8.0 program and the factors mostly affecting life satisfaction have been tried to be determined. It has been concluded that there is a causality relation between personal happiness and family happiness; between source of happiness, satisfaction and factors of hope; services of love and health affect the general happiness status of family most; family is affected from services of success and safety least; money and educational services affect self-happiness of individuals most; they are affected from health and SSI services least; happiness of women are most effective in self-happiness of both individuals and family.

Keywords: Life Satisfaction Perception, Subjective Welfare, Quality of Life

Doi: 10.17360/UHPPD.2015310996

Tam Metin