Yıl:2017   Sayı: 10   Alan: Spor Psikolojisi  

Murat ŞAKAR, Hasan ŞAHAN
VOLEYBOLCULARIN EMPATİ BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
 
Bu araştırmada Bölgesel voleybol ligi ve Voleybol 3 ligin de oynayan sporcuların empati beceri seviyesi tarama yöntemi kullanılarak betimlemeye çalışılmıştır. Elde edilen betimsel verilere dayanarak voleybolcuların empati beceri düzeyinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ve bu tespitin bazı demografik değişkenler açısından (yaşı, okuduğu bölümü, oynadığı mevki, takımında kaptanlık yapıp-yapmadığı, kaç yıl oynadığı, okuduğu bölümde sınıf değişkeni )incelenmiştir Bireylerin günlük yasamdaki empati kurma potansiyellerini ölçmek amacıyla Dökmen (1988) tarafından geliştirilmiştir. Likert tipte bir ölçek olup, 20 sorudan oluşmakta ve her soruya 1’den 5’e kadar puan verilmektedirToplam puan deneklerin empatik eğilim puanlarını ifade eder. Puanın yüksek olması, empatik eğilimin yüksek olduğunu; düşük olması empatik eğilimin düşük olduğunu gösterir. EEÖ, Dökmen (1988) tarafından 70 kişilik bir öğrenci grubuna ölçeğin tekrarı yöntemiyle, üç hafta arayla iki defa uygulanmıştır. Bu uygulamadan elde edilen ölçeğin güvenirliği 0.82’dir. Deneklerin ölçeğin tek ve çift maddelerinden aldıkları puanlar arasındaki ölçeği yarılama güvenirliği 0.86 olarak bulunmuştur. Ölçeğin geçerliği 0.68 olarak bulunmuştur. Ölçeğin araştırma grubu için Cronbach Alpha ile hesaplanan güvenirlik katsayısı 0.72 olarak bulunmuştur. Araştırma sonucunda voleybolcuların empati beceri düzeyleri yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca test kapsamında ele alınan demografik veriler incelendiğinde sporcuların okuduğu bölümde kaçıncı sınıfta olduğuna göre, okuduğu bölüme, mevki değişikliğine göre anlamlı farklılık tespit edilirken, oynadığı yıl sayısı, mevki ve oynadığı yıla göre, takımında kaptanlık yapıp, yapmadığına göre anlamlı farklılık bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Spor, Empati, Voleybol, Beceri

Doi: 10.17360/UHPPD.2017.3.7

EXAMINATION OF VOLLEYBALL PLAYERS' EMPATHY SKILL LEVELS
 
Regional Volleyball League and empathy skill levels of athletes playing in the Volleyball 3rd League have been tried to described in this research using scanning method. Based on obtained descriptive datas , it has been identified that volleyball players have a high level of empathy skill, and this determination was examined in terms of some demographic variables such as age,section,playing position,whether he is a captain in the team or not,playing time and class variables. It was developed to measure the potential of the individuals in everyday life by Dökmen(1988). It is a Likert-type scale consists of 20 questions and each question is given in points from 1 to 5. It shows that the higher score is higher tendencies ;the lower score is lower tendencies. EEO is applied to a student group of a 70 people twice in every three weeks using repetition of scale method by Dökmen (1988).The reability of the obtained scale of this application is 0.82.The validity of scale was 0.68. As a result of empathy skill levels were higher in volleyball, IN addition, demographic data were analyzed, taken within the scope of testing athletes' grade section that reads, according to ,section reads, position change, significant differences were detected, the number of years playing volleyball team, branch, location, and play a year, making team captain, did not make statistically significant difference was found.

Keywords: Sports, Empathy, Volleyball, Skill

Doi: 10.17360/UHPPD.2017.3.7

Tam Metin