Yıl:2017   Sayı: 9   Alan: Diğer  

Mehtap OMAÇ SÖNMEZ, Feyza NAZİK, Erkan PEHLİVAN
VAN DEPREMİ SONRASI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU PREVELANSI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER: KESİTSEL BİR ÇALIŞMA
 
Amaç: Depremler sıklıkla meydana gelen doğal afetlerdir ve depreme maruz kalan toplumlarda travma sonrası stres bozukluğu ve mental rahatsızlık üzerine kapsamlı araştırmalar yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı 2011 yılı Van depremi 1 ay sonrası bölgede yaşayan üniversite öğrencilerinin Post travmatik stres bozukluğu prevelansını ve ilişkili faktörleri belirlemektir. Yöntem: Bitlis Eren Üniversitesi toplam öğrenci sayısı 5919’ dur. Minimum örneklem büyüklüğü 361 öğrencidir. 361 öğrenci desen etkisi iki ile çarpılarak araştırma kapsamına alınması planlanmıştır. PTSD ölçeği ve öğrenci bilgi formu 23 Kasım- 30 kasım 2011 tarihleri arasında öğrencilere uygulanmıştır. Bulgular: Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin PTSD görülme oranı % 39.3 olarak bulunmuştur. PTSD görülme oranı, kadın öğrencilerde, sağlık bilimleri bölümünde okuyanlarda, depremde fiziksel yaralananlarda, aile üyelerinde yaralanma veya ölme durumu olanlarda, deprem sırasında bulunduğu yer zarar görenlerde ve öğrenci yurdunda bulunanlarda anlamlı olarak yüksektir. PTSD olan öğrenciler araştırma sonrası psikiyatri kliniğine yönlendirilmiştir. Sonuç: Deprem sonrası travma yaşayan öğrenciler psikolojik olarak desteklenmelidir. İlişkili faktörlerle ilgili araştırmalar yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Deprem, Prevalans, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Üniversite Öğrencisi, Türkiye

Doi: 10.17360/UHPPD.2017.2.2

PREVELANCE OF POSTTRAUMATİC STRESS DİSORDER AND İTS ASSOCİATED FACTORS AMONG A SAMPLE OF UNİVERSİTY STUDENT İN TURKEY AFTER VAN EARTHQUAKE: A CROSS-SECTİONAL STUDY
 
Aim: Earthquakes are one of the most frequently occurring natural disasters and extensive research has been conducted on mental disorders on exposed populations, particularly on post-traumatic stress disorder (PTSD). The aim of this study was examined the post-traumatic stress disorder prevalence and associated factors of the university students one month after Van Earthquake in 2011. Method: This study is cross-sectional type. Total voluntary 722 students were included in the study. PTSD scale and student information form were applied on students. Results: The prevalence of PTSD in the students was found as 39.3%. The PTSD rate was expressively high in female, health sciences students, injured physically in the earthquake, their parents were injured or died, if the place they lived in damaged in earthquake and students who lived in hostels. Counclusions: This study shows after earthquake may have such as PTSD for mental health. The students who have PTSD after the earthquake should be supported psychologically. It should be study about related factors.

Keywords: Earthquake, Prevalence, Posttraumatic Stress Disorder, University Students Turkey.

Doi: 10.17360/UHPPD.2017.2.2

Tam Metin