Yıl:2018   Sayı: 11   Alan: Psikiyatri Hemşireliği  

Kübra GÜLIRMAK, Oya Sevcan ORAK, Hatice DURMAZ
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET VE SOSYAL AĞ SİTELERİNİ KULLANIM DURUMLARININ ÇATIŞMA VE ŞİDDETE YÖNELİK FARKINDALIKLARINA ETKİSİ
 
Amaç: Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin internet ve sosyal ağ sitelerini kullanım durumlarının çatışma ve şiddete yönelik farkındalıklarına etkisini belirlemektir. Yöntem: Araştırma Karadeniz Bölgesi’ndeki bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde 2016-2017 yılları içerisinde öğrenim gören 300 öğrenci ile yapılmıştır. Veri toplama formu olarak literatür doğrultusunda oluşturulan “Sosyo- Demogrofik Soru Formu” ve ‘’Çatışma ve Şiddete İlişkin Farkındalık Ölçeği (ÇŞFÖ)’’ kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmadan elde edilen bulgular üniversite öğrencilerinin %70.3’ünün interneti en çok sosyal ağ sitelerine girmek için kullandıklarını, sosyal ağ sitelerinde ortalama 3.13±2.42; internette ise 4.02±2.26 saat vakit geçirdiklerini, %39.0’ının şiddetle ilgili haberlere en çok sosyal ağ sitelerinde karşılaştıklarını göstermiştir. Üniversite öğrencilerinin Çatışma ve Şiddete İlişkin Farkındalık Ölçeği toplam puan ortalaması 102.25±14.08 bulunmuştur. Sonuç: Bu bulguya göre üniversite öğrencilerinin çatışma ve şiddete yönelik farkındalık düzeyinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Üniversite öğrencilerinin sosyal ağ sitelerini kullanma ve bu sitelerdeki etkinliklere katılma durumunun çatışma ve şiddete yönelik farkındalıklarına etki ettiği bulunmuştur (p<0.05). Araştırma sonucunda üniversite öğrencilerinin internet ve sosyal ağ sitelerini kullanım durumlarının çatışma ve şiddete yönelik farkındalıklarına etki ettiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çatışma, İnternet, Sosyal Ağ, Şiddet

Doi: 10.17360/UHPPD.2018.1.1

THE EFFECTS OF UNIVERSITY STUDENTS CONDITIONS OF USE OF INTERNET AND SOCIAL NETWORK SITUES ON CONFLICT AND VIRTUAL DIFFERENCES
 
Aim: The purpose of this research is to determine the effect on their awareness of conflict and violence of university students' use of internet and social networking sites. Method: The study was conducted with 300 students studying at the Faculty of Health Sciences of a university in the Black Sea Region in 2016-2017 years. "Socio-demographic question form" and "Conflict and Sickness Awareness Scale" (CSFÖ) were used as data collection form in the literature. Results: As a result of the research, 70.3 % of the university students use the internet to enter the social network sites the most, spent of time 3.13 ± 2.42 in social network sites; and 4.02 ± 2.26 hours on the internet, and 39.0 % of the respondents reported violent news mostly on social network sites. Awareness Scale total score average was found to be 102.25 ± 14.08. Conclusion: According to this finding, university students' awareness level is high for conflict and violence . It was found that had an effect on conflict and violence awareness university students' use of social network sites and participation in activities on these sites (p <0.05). As a result of the research, it was determined that university students' use of internet and social network sites affected their awareness of conflict and violence.

Keywords: Conflict, İnternet, Social Network, Violence

Doi: 10.17360/UHPPD.2018.1.1

Tam Metin