Yıl:2015   Sayı: 2   Alan: İnternet ve Sosyal Medya Bağımlılığı  

Şenol GÖRAL, Suat KARAKÜÇÜK
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET ORTAMINDA GEÇİRDİKLERİ BOŞ ZAMAN İLE MUTLULUK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin İnternet ortamında geçirildikleri boş zaman ile mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışmaya, 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında 20 farklı üniversite öğrenim gören toplam 438 üniversite öğrencisi katılmıştır. Araştırmaya ilişkin verilerin toplanmasında, 15 kişisel bilgi sorusu ve 34 boş zaman değerlendirme alışkanlığı sorusu olmak üzere 49 sorudan oluşan anket formu ile Hills&Argyle (2002) tarafından geliştirilen “Oxford Mutluluk Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS (version 16.0) programında kaydedilmiş, tanımlayıcı istatistikler için frekans ve yüzde değerleri hesaplanarak yorumlanmıştır. İlişkiyi incelemek için ise Pearson Korelâsyon testleri uygulanmış ve P değerinin 0.05’ten küçük olduğu durumlarda gruplar arası fark anlamlı kabul edilmiştir. Sonuç olarak; Üniversite öğrencilerinin %72.8’i bir günde 4 saat ve daha fazla boş zamana sahipken, yarısına yakını (%44.5) boş zamanlarının yeterli olmadığından yakınmaktadır. Üniversite öğrencilerinin boş zamanlarını evde geçirmeyi tercih etme nedenleri, evlerini güzel bir ortam olarak kabul etmeleri, kendilerinde dinlendirici bir etki bırakması, rahatça TV izleme, internete girme, müzik dinleme vb. etkinlikleri kolayca yapabilmeleri, bilgisayar sahibi olmaları ve internet ortamında boş zaman geçirmeyi sevmeleri, interneti eğlenceli ve mutluluk verici olarak görme, ev dışında geçirenlerin ise ev dışında elde edilen serbestliğin, arkadaş gruplarıyla rahatça hareket edebilme, sosyal ortamlara girme, yeni arkadaşlıklar için fırsatlar sunma, yenilenme ve rahatlama, açık hava faaliyetlerine katılma gibi etkenler olduğu düşünülmektedir. Sonuç olarak, üniversite öğrencilerin internette geçirdikleri boş zaman ile mutluluk düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olmamasına rağmen, internet üzerinde sosyal paylaşım sitelerini kullanma durumları ile mutluluk düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunması, internet ortamında geçirilen boş zamanın üniversite öğrencilerinin mutluluk düzeylerine direkt olarak etki ettiğini göstermektedir diyebiliriz.

Anahtar Kelimeler: Boş Zaman, Rekreasyon, Öğrenci, İnternet, Mutluluk Düzeyi

Doi: 10.17360/UHPPD.201529599

EFFECTS OF LEISURE TIME SPENT ON INTERNET TO UNIVERSITY STUDENTS’ HAPPINESS LEVELS
 
The purpose of this study is to examine the effects of amount of leisure time spent on internet by university students to their happiness values. 438 university students in 2012-2013 academic year from 20 different universities participated in this research. Data collection process was carried out with a questionnaire consisting of a personal information form containing 49 items (15 personal information and 34 leisure items), and “Oxford Happiness Scale” developed by Hills & Argyle. Data recorded by SPSS (version 16.0) program, frequency and percentage calculations were conducted for descriptive statistics. To reveal the relation “Pearson Correlation Tests” were performed and conditions p<0.05 were accepted as a proof of significant relation. According to research results; %72.8 of university students have 4 hours and more leisure time daily and almost half of them (% 44.5) have complaints about having not enough leisure time. The reasons of university students “home” choice for their leisure times are being considered as; home is a fair and relaxing environment, easy to watch TV and use of internet, listening music etc., also the reasons of “outdoor” choice for their leisure times are being considered as; freedom to move, seeing friends, visiting social environments, opportunities for new friends, recreation, outdoor events. As a result, although there is not significant differences between students’ leisure time spent on internet and their happiness values, there are significant differences between students’ social networks usage rates and happiness values which proves that there is a direct influence of spending leisure times on internet and social networks to happiness values of university students.

Keywords: Leisure-time, Recreation, Student, Internet, Happiness Levels

Doi: 10.17360/UHPPD.201529599

Tam Metin