Yıl:2015   Sayı: 4   Alan: Sosyoloji  

Ercan ŞAHBUDAK, Gülsüm ÇALIŞIR, Murat KORKMAZ, Ali Murat KIRIK, Mustafa TALAS, Emel POYRAZ, Sefer GÜMÜŞ, Kaya YILDIZ, Ayça GÜRKAN, Hatice Nur GERMİR, Erdal ŞEN
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SİGARA, ALKOL VE UYUŞTURUCU KULLANIMI: SOSYAL VE AİLE SORUNLARINA YÖNELİK İLİŞKİSİ
 
Günlük hayatımızda karşılaştığımız bir sorunun toplumun geneline yaygınlaşması ile ortaya çıkan durum, bize toplumsal sorunu işaret etmektedir. Sanayileşme ile birlikte hızla gelişen teknolojiler, topluma uyum konusunda sıkıntılar yaşanmasına yol açmış ve söz konusu toplumsal sorunları da beraberinde getirmiştir. Sorunların ortaya çıkmasının pek çok nedeni bulunmaktadır. Bunlardan en çok bilinenlerini sınıfsal ve ekonomik uyuşmazlık, iyi ve kötü ekonomik duruma sahip olmak, işsizlik, teknolojik gelişim, aile içi huzursuzluk, eğitimsizlik ve iletişimsizlik olarak sıralamak mümkündür. Başlığı ilgilendirmesi bakımından burada aile içi sorunlar konusunun toplumsal bir sorun olarak ele alınan sigara, alkol ve uyuşturucu kullanımı arasındaki ilişkiyi ölçmek amaçlanmıştır. Bu düşünceden hareketle bu çalışmada üniversite öğrencilerinde sigara, alkol ve uyuşturucu kullanımı ve aile sorunları ile ilişkisinin nasıl olduğunu belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma basit rassal yöntem ile gerçekleştirilmiştir. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiş olup, hiçbir katılımcının resmi kimlik bilgileri ile okul bilgileri araştırmaya yansıtılmamıştır. Yaklaşık 160 gün süren araştırma; İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Samsun, Manisa, Eskişehir, Van, Antalya, Diyarbakır, Sivas, Niğde ve Erzurum illerinde bulunan kamu ve özel üniversite öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın en önemli bulguları arasında özellikle geçmişte aile içi huzursuzluk, şiddete tanık olma gibi durumların madde kullanımını artırması durumu bulunmaktadır. Bir diğer önemli bulgu da iletişimsizlik ve kitle iletişim araçlarında verilen zararlı madde reklamlarından etkilenme durumudur. Böylelikle bu çalışmanın sonucunu öncelikle ve özellikle geçmişte yaşanan psikolojik sorunlar ve iletişim araçlarının madde kullanımını teşvik ettiği, hızlandırdığı ve buna zemin hazırladığı bilgisi oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Sorun, Sigara, Alkol, Uyuşturucu, Aile içi Sorun, İletişim

Doi: 10.17360/UHPPD.2015414028

SMOKING, ALCOHOL AND DRUG USE AMONG UNIVERSITY STUDENTS: ITS RELATION WITH SOCIAL AND FAMILY PROBLEMS
 
When a problem experienced in daily life is spread across the society, this situation indicates a social problem. Technologies, which have been rapidly developing since the industrialization, have caused many issues related to social adaptation and brought about social problems. There are plenty of causes for the emergence of these problems. The most well-known causes include class and economic conflicts, having good or bad economic status, unemployment, technological development, family conflicts, lack of education, and lack of communication. This study aims to measure the relation between family problems and smoking, alcohol and drug use, which are considered as a social problem. Within this framework, it is aimed to determine how smoking, alcohol and drug use among university students are related to family problems. The study was conducted through simple random sampling method. All the participants were randomly selected, and no information about the participants’ official identity or school was included in the study. The study, which took approximately 160 days, was conducted on the students of public and private universities in the provinces of Istanbul, Izmir, Ankara, Bursa, Samsun, Manisa, Eskişehir, Van, Antalya, Diyarbakır, Sivas, Niğde, and Erzurum. One of the most important findings of the study is that especially having witnessed family conflicts or violence in the past leads to an increase in drug use. Another important finding concerns the influence of lack of communication and the advertisements of harmful substances in the mass media. Thus, the consequence of this study is that substance use is encouraged, quickened and triggered primarily and especially by the past psychological problems and the mass media.

Keywords: Social Problem, Smoking, Alcohol, Drug, Family Problem, Communication

Doi: 10.17360/UHPPD.2015414028

Tam Metin