Yıl:2018   Sayı: 12   Alan: Psikiyatri Hemşireliği  

Kübra GÖKALP, Süha GÖKALP
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI
 
Amaç: Bu araştırma, bir devlet üniversitesinin yurdunda kalan öğrencilerin internet bağımlılığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışma, bir devlet üniversitesinin yurdunda kalan öğrencilere Mart-Mayıs 2018 tarihleri arasında tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Çalışmada, bu tarihler arasında basit rastgele örnekleme yöntemiyle birer adet kız ve erkek bloğu belirlenmiş ve bu bloklarda kalan çalışmaya katılmayı kabul eden 326 öğrenciye “Tanıtıcı Bilgi Formu” ve “İnternet Bağımlılığı Ölçeği (İBÖ)” uygulanmıştır. Veriler bilgisayar ortamında değerlendirilmiştir. Bulgular: Erkek öğrencilerin internet bağımlılığı ölçeği puan ortalamasının kadınlardan yüksek olduğu ve aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin %78.5 inin semptom göstermediği, %20.2’sinin sınırlı semptom gösterdiği ve %1.2’sinin de internet bağımlısı olduğu saptanmıştır. Sonuç: Yurtta kalan üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığının %1.2 olduğu, internet bağımlılığı açısından risk oluşturan grubun %20.2 ve cinsiyetin internet bağımlılığı için önemli bir faktör olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Bilişim, Psikoloji, Bilgisayar

Doi: 10.17360/UHPPD.2018.2.1

INTERNET ADDICTION IN UNIVERSITY STUDENTS
 
Abstract: Aim: This research was conducted to determine the internet addiction of university students in the dormitory.Method: The study was conducted as a descriptive study of university students in the dormitory on March-May 2018. In the study, a random sampling method was used to determine one girl and boy block between these dates, and 326 students who accepted to participate in the remaining study were applied to the "Identification Information Form" and "Internet Addiction Scale". The data were evaluated in a computer environment. Findings: It was determined that male students' average score of Internet Addiction Scale was higher than females and the difference between them was statistically significant. It was determined that 78.5% of the students did not show symptoms, 20.2% had limited symptoms and 1.2% were internet addicted. Conclusion: It was found that internet addiction was 1.2% for university students in the dormitory, 20.2% for risk group for internet addiction and gender is an important factor for internet addiction.

Keywords: Computing, Psychology, Computer

Doi: 10.17360/UHPPD.2018.2.1

Tam Metin