Yıl:2014   Sayı: 1   Alan: Kadın ve Şiddet  

Murat KORKMAZ, Emine DEMİRAY, Şengül HABLEMİTOĞLU
TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET VE BİREYLERİN KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDETLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
 
Şiddet hem ulusal hem de uluslararası düzeyde toplumların utanç duymasını gerektiren büyük bir sorundur. Şiddetin dili, dini, inancı, cinsiyeti, yaşı ve ırkı yoktur. Bu nedenle şiddetin önlenmesi için ulusal mücadele ile birlikte uluslararası mücadelenin de önemli olduğu gerçeği asla unutulmamalıdır. Yapılan bu çalışma aile içi şiddet ve bu şiddetin nedenlerine ilişkin görüşlerin analiz edilmesi amacını taşımaktadır. Araştırma yaklaşık on ay sürmüştür. Araştırmada; ölçme aleti olarak üç bölümden oluşan ölçekli bir anket kullanılmıştır. İlk bölümde katılımcıların demografik özelliklerine yönelik sorular, ikinci bölümde 57 maddelik ölçekli sorular ve son bölümde de şiddetin belirlenmesine yönelik sorular bulunmaktadır. Ayrıca, araştırma öncesinde 50 kişiye bir ön test uygulanmış olup, bu ön test sonucunda 0,872 kat sayısı elde edilmiştir. Araştırmanın evrenini Türkiye’nin 5 Bölgesi “İstanbul, Tekirdağ, Ankara, Kayseri, İzmir, Diyarbakır, Bursa, Aydın, Antalya, Mersin, Adana, Trabzon, Ordu, Samsun ve Artiv” ili, örneklemini ise bu illerden tamamı rast gele seçilen 221 kişi oluşturmaktadır. Bu katılımcıların seçilmesinde Basit Rassal Yöntem uygulanmıştır. Araştırma 5 faktör boyutu altında toplanarak fiziksel, cinsel, psikolojik -duygusal, ekonomik ve toplumsal cinsiyet yönünden ele alınmıştır. Araştırma sonunda elde edilen veriler SPSS 18 İstatistik programı ile analiz edilmiştir. Araştırmadan toplanan veriler üzerinde, non-parametrik ve parametrik istatistiksel testler uygulanmıştır. Elde edilen verilerin geçerlilik güvenirlilik analizi sonucunda Cronbach’s Alpha Kat Sayısı olarak 0,958 kat sayısı elde edilmiştir. Araştırmamızda, sonuç olarak kadına yönelik şiddetin yaygın bir toplumsal sorun olduğu saptanmıştır. Bu bağlamda, şiddetin; her yerde, her yaşta, her eğitim ve gelir düzeyinde görülebilen bir insan hakkı ihlali olduğu ve yaşatılan şiddetin hiçbir haklı gerekçesinin olamayacağı konusunda tüm dünyada kamuoyu oluşturulması kaçınılmazdır. Yapılan çalışmalara destek olmak, kadınların birey olmasını, temel hak ve özgürlüklerini kullanmalarını engelleyen şiddete engel olmak ve şiddete dur demek her toplumun, kurumun ve bireyin bir görevi olduğu gerçeği asla unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Kadın, Toplum, Kurum, Sorun, Hak, İhlal, Kamuoyu

Doi: 10.17360/UHPPD.2014019263

DOMESTIC VIOLENCE AGAINST WOMEN IN TURKEY AND THE OPINIONS OF INDIVIDUALS ON DOMESTIC VIOLENCE AGAINST WOMEN
 
Violence is a big problem that supposes embarrassment of societies both at national and international level. Violence doesn’t have a language, religion, belief, sex, age and race. The fact that international struggle along with national struggle to prevent violence is important should be always taken into account. This study aims to analyze domestic violence and the opinions regarding the reasons of this violence. The research lasted for ten months approximately. A three-part questionnaire was used as a measuring instrument in the research. In the first part, there are questions for demographic characteristics of the participants, 57-item scaled questions are in the second part and there are questions directed to determining the violence in the third part. Moreover, a preliminary test was applied to a total of 50 people before the research, and 0.872 was obtained as the coefficient following this preliminary test. Research population is composed of “İstanbul, Tekirdağ, Ankara, Kayseri, İzmir, Diyarbakır, Bursa, Aydın, Antalya, Mersin, Adana, Trabzon, Ordu, Samsun ve Artvin” cities from 5 regions of Turkey, and the research sample is composed of the randomly selected 221 individuals from these cities. Simple random sampling was used for selection of these participants. The research was subsumed under 5 factor dimensions and discussed in physical, sexual, psychological-emotional, economic and gender terms. Data obtained following the research were analyzed with SPSS 18 Statistics program. Non-parametric and parametric statistical tests were performed on data collected from the research. Cronbach’s Alpha Coefficient was found as 0.958 following the validity reliability analysis of data obtained. In conclusion, it has been determined that violence against women is a common social problem. In this sense, it is inevitable to create a public opinion that it is a violation of a human right that can be seen at every place, age, education and income level, and this violence cannot have any reasonable grounds. Supporting the studies conducted, preventing violence that restrains women from being an individual and using the basic rights and freedoms and stopping the violence is the duty of every society, institution and individual.

Keywords: Violence, Woman, Society, Institution, Problem, Right, Violation, Public Opinion

Doi: 10.17360/UHPPD.2014019263

Tam Metin