Yıl:2019   Sayı: 14   Alan: Psikoloji  

Zeynep Belma GÖLGE, Seda AKDEMİR, Tuğba TÜRK
TRANS BİREYLERE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ'NİN TÜRKÇE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı Trans Bireylere Yönelik Tutum Ölçeği’nin (TYTÖ; Walch, Ngamake, Francisco, Stitt ve Shingler, 2012: 1283–1291) Türkçe’ye adaptasyonudur. Yöntem: Çalışma 192’si (%71.1) kadın, 77’si (%28.5) erkek ve 1’i (%.4) kendisini diğer olarak tanımlayan toplamda 270 üniversite öğrencisi ile yürütülmüştür. Araştırmaya katılanların yaş aralığı 18-34 yaş, yaş ortalaması 21.22±2.23 yaştır. Katılımcılardan TYTÖve araştırmacılar tarafından hazırlanan demografik formun cevaplanması istenmiştir. Ölçeğin yapı geçerliliği öncelikle Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ardından Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile sınanmış olup ölçeğe ilişkin güvenilirlik değeri ise Cronbach alfa katsayısı ile hesaplanmıştır. Bulgular:AFA sonucunda ölçeğin toplam varyansın %59.24’ünü açıkladığı görülmüştür. DFA sonucunda ise uyum iyiliği değerlerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu görülmüştür. (SRMR .047, X2= 526.133, Sd= 170, p <.001 Cmin/df=3.096, IFI=.90, CFI=.90, RMSEA=.08). Madde faktör yüklerinin en düşük .46 en yüksek .84 olduğu görülmüştür. DFA sonucunda ölçeğin tek faktörlü ve orjinal yapısına uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca TYTÖ’nün madde toplam puan korelasyonlarının .52-.83 arasında değiştiği görülmüştür.Son olarak ölçeğe ait Cronbach alfa değeri .95 olarak hesaplanmıştır. Sonuç: Yapılan istatiksel analizler doğrultusunda ölçeğin güvenilir ve geçerli olduğu kabul edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Transbireyler, Cinsiyetçilik, Transfobi, Cinsiyetçi Saldırı

Doi: 10.17360/UHPPD.2019.1.3

TURKISH VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF THE ATTITUDES TOWARD TRANSGENDERED INDIVIDUALS SCALE
 
Aim: This study was conducted to adapt Attitudes Toward Transgendered Individuals (ATTI; Walch, Ngamake, Francisco, Stitt & Shingler, 2012: 1283–1291) scale to use in Turkish population. Method:Participants consisted of 192 (71.1%) women, 77 men (28.5 %) and 1 other (4%) (N=270). Participants were aged of 18-34 (M=21.22, S.D= 2.23). Participants were asked to fill out the ATTI and demographic information sheet. Exploratory Factor Analysis (EFA) and Confirmatory Factor Analysis (CFA) were carried out to assess the construct validity of the ATTI scale. Results: EFA showed that the scale explained %59.24 of the total variance. On the other hand, CFA showed that the goodness of fit of the model had an acceptable level (SRMR .047, X2= 526.133, Sd= 170, p <.001 Cmin/df=3.096, IFI=.90, CFI=.90, RMSEA=.08). for the ATTI scale. Factor loadings were between .46-.84. The ATTI scale showed one factor structure, which is fit with the original structure of the scale. Item total correlations were found to be .52-.83. The measure also demonstrated excellent internal consistency (Cronbach’s alpha=.95). Conclusion:Given the results of statistical analyses, the scale is valid and reliable to use in Turkish population.

Keywords: Transgenderism, Genderism, Transphobia, Gender Bashing

Doi: 10.17360/UHPPD.2019.1.3

Tam Metin