Yıl:2016   Sayı: 5   Alan: Psikoloji  

Sefer GÜMÜŞ, Ebru CENGİZ
TÖRE VE GELENEKLER KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ TETİKLİYOR
 
Dünya cinsiyet anlamında iki değişken üzerine kurulmuştur. Bu değişkenlerden biri kadın, diğeri erkektir. Bu değişkenlerden biri olmadığı durumda dünyanın varlığından veya oluşumundan söz etmek olası değildir. İnsanlar dünya üzerinde yaşayan, çoğalmak için karşı bir cinse ihtiyaç duyan, diğer canlılardan büyük oranda aklı ile ayrılan bir canlı türüdür. İnsanlar diğer canlıların pek azında görülen sosyal bir gruba ait olma ihtiyacı duyan canlılardır. Bir başka ifade ile insan, diğer insanlarla beraber yaşama arzusunda ve zorundadır. Bu beraber yaşamada diğer insanların bazıları, diğerlerinden daha yakın bir kan bağı ve ilişki ile birbirlerine bağlıdırlar. Bu insanlar eşimiz, kızımız, annemiz ve kardeşimiz gibi çok ihtiyacımızın olduğu ve yaşamımızı kolaylaştıran en değerli varlıklarımızdır. Örf, adet, gelenek ve törelerin oluşumunda yardımcı olurlar ancak, törelerin kendilerini yok ettiklerini bilmelerine rağmen yine de toplumsal ve ailevi kadınlık görevlerini yapmaktan vazgeçmezler. Çünkü onlar iyi bir evlat, iyi bir eş, iyi bir iyi bir arkadaş olan, dünyaya geliş ile sonuç arasındaki süreçte her zaman bizimle olan yol arkadaşlarımızdır. Kadın toplumun çekirdeğidir, yapı taşıdır. Ancak maalesef mantığını anlamlandırmanın mümkün olmadığı “töre, namus, gelenekler, örf, cehalet, maddi olanaksızlıklar vb.” nedenlerin arkasına saklanılarak Dünyada ve Türkiye’de kadına karşı şiddet suçları ve töre cinayetleri yaygın biçimde işlenmektedir. Toplumda bu denli önemli bir yere sahip varlıkları mutsuz ve huzursuz kılmak, onlara zarar vermek esasta şiddeti uygulayanların kendi bulundukları ortama, kalitelerine verdikleri zararı ortaya koymaktadır. Oysaki açıkça bilinmelidir ki mutlu kadın mutlu çocuklar yetiştirebilmektedir. Mutlu kadın, “mutlu eş”, “mutlu aile” “mutlu toplum” meydana getirir. Dolayısıyla mutlu kadın mutlu nesil, umutlu toplum demektir. Kadınlara yönelik şiddet, temel insan haklarının ihlali olup kadınlar ve erkekler arasındaki eşit olmayan güç ilişkilerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan önemli bir sorundur. Özelikle Dünya’da ve ülkemizde bu konu gerek siyasi otoritelerce gerekse de sivil toplum örgütlerince toplumun her alanında masaya yatırılmaktadır. Söz konusu bu çalışmada amaç, kadına yönelik yapılan şiddetin kaynaklarını tespit etmek, Türkiye’de kadına karşı uygulanan şiddetin boyutlarını ortaya koymak ve çözüm önerileri sunmaktır. Bu kapsamda çalışmada çok ciddi bir kaynak taraması yapılmış, sonuçlar yapılan incelemeler neticesinde sunulmuş ve öneriler getirilmiş, kadına yönelik şiddette neden olan faktörler, kadına yönelik aile içi şiddet, bu hususta Türkiye’nin durumu, töre, namus ve gelenekler adına işlenen cinayetler ele alınarak çözüm önerileri getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kadına Yönelik Şiddet, Töre ve Gelenek, Aile İçi Şiddet

Doi: 10.17360/UHPPD.2016516564

MORALS AND TRADITIONS SUPPORT THE VIOLENCE TO WOMAN
 
Within the context of gender, there are two variables. One of them is woman and the other is man. If one of these variebles do not exist, it will not be possible to talk about the existence of the World. People differ from the other species by using their mind and their need of opposite gender to breed. As a rarely found feature in other species, people need to belong a social group. In other words, human being has desire to live with others and actually, he/she has to do that. While living together some people have closer bonds and some have kindredship. These people are our spouses, mothers and siblings who we are in need of and make our lives easy. They are our precious existences. They help the formation of mores, manners and traditions, but even if they know that these manners are wiping out women, they can not prevent performing social and household duties. Because women are a nice daughter, wife, and friend. They are our domestic partners that supports us from the beginning until the end.Woman is the core of the society, but unfortunately, around the World and in Turkey women are made victim of mores, manners and traditions. People who do these or cause it in way way or another hide behind the illiteracy and impoverishment. Violence to woman crimes and honour crime are incresing day by day. Actually, those who implemet violence doing it to themselves as well. It should be known that happy womam can raise happy children. Happy wife generates happy husband, happy family and happy society. Therefore, happy woman means happy generation and hopeful society. Violence to woman is violation of human rights, it is an important problem that occurs unequal power relations between woman and man. Especially, globally and in our country this problem is ttying to be solved by political otorities and non-govermental organizations. In this study, the aim is to determine the sources of violence to women, to reveal the dimention of violence to women in Turkey and to offer solutions. In this content, a serious literature review is conducted, and the results are evaluated and presented. Possible solution suggestions are enounced. The factors that are causing violence to woman, domestic violence and Turkey’s situation, more, manner and tradition murders are evaluated and solutions are offered.

Keywords: Violence Woman, Mores and Manners, Domestic Violence

Doi: 10.17360/UHPPD.2016516564

Tam Metin