Yıl:2014   Sayı: 1   Alan: Sosyal Psikoloji  

Ali Murat KIRIK, Murat KORKMAZ
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNDE MEDYANIN ROLÜ
 
Tarihin farklı dönemlerinde, farklı coğrafyalarında farklı kültürlerde kadınlara ve erkeklere toplumsal olarak yüklenen rol ve sorumluluklar kısaca toplumsal cinsiyet şeklinde ifade edilmektedir. Birey dünyaya geldiği andan itibaren toplumsal cinsiyet kendisini göstermekte ve insani ilişkiler de farklılaşmaktadır. Ancak günümüzde gerek toplumsal gerekse de siyasal açıdan kadın ikinci plana atılmakta ve erkeklerin gölgesinde yaşamaya mecbur bırakılmaktadır. Kadın-erkek eşitsizliği medyanın farklı alanlarına da yansımakta ve bu durum eşitsizliği giderek somut bir düzene oturtmaktadır. Teoride kadın ve erkekler aynı hak ve yükümlülüklere sahipken, uygulama noktasında durumun bu şekilde olmadığı medyada yer alan programlardan ve sunulan içeriklerden de açıkça anlaşılmaktadır. Bu çalışmada toplumsal cinsiyet eşitsizliğinde medyanın rolü irdelenmiş ve kadının medyadaki konumlandırılışı üzerine çıkarımlarda bulunulmuştur. Araştırma neticesinde kadının medyada cinsel bir obje olarak kullanıldığı ve erkeklerin gerisinde yer aldığı ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte elde edilen bulgular örneklerle desteklendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Kadın-Erkek Eşitsizliği, Erkek Hegemonyası, Medya, Pozitif Ayrımcılık, Medyada Etik

Doi: 10.17360/UHPPD.2014019262

THE ROLE OF MEDIA IN GENDER INEQUALITY
 
Roles and responsibilities socially attributed to women and men in different periods of history, different geographies and different cultures are expressed as gender in short. Gender appears since the individual is born and human affairs differ. However, women are pushed into the background both socially and politically and they are forced to live under the shadow of men. Gender inequality is reflected to different fields of media and this condition increasingly puts inequality on a solid basis. While women and men have the same rights and responsibilities in theory, it is clearly understood from the programs and contents presented in media that the situation is the right opposite in practice. In this study, the role of media in gender inequality is emphasized and some conclusions have been made on positioning women in media. Following the research, it has been indicated that women are used as a sexual object in media and they fall behind men. Moreover, findings obtained have been supported with examples.

Keywords: Gender, Gender Inequality, Male Hegemony, Media, Positive Discrimination Ethics In Media

Doi: 10.17360/UHPPD.2014019262

Tam Metin