Yıl:2015   Sayı: 4   Alan: Psikoloji  

Aylin ZEKİOĞLU,Nevzat ERDOĞAN,Mustafa TÜRKMEN
SPORCU ÖĞRENCİLERİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
 
Zaman yönetimi, amaçlara ve hedeflere ulaşmada önemli bir kaynak olan zamanı verimli kullanma çabasıdır. Literatürde zaman yönetimi ile akademik başarı arasındaki ilişkiyi ortaya koyan birçok araştırma olmasına rağmen; performans sporu yapan öğrencilerin zaman yönetimi ve akademik başarısını inceleyen çok az sayıda çalışma mevcuttur. Bu çalışmada, sporcu öğrencilerin zaman yönetimi becerilerini farklı değişkenlerle incelemek ve akademik başarısı ile ilişkisini ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu amaçla, 2013-2014 yılları arasında Manisaspor altyapısında futbol oynayan 74 öğrenciye, Britton ve Tesser (1991) tarafından geliştirilen, Türkçeye Alay ve Koçak (2002) tarafından uyarlanan Zaman Yönetimi Envanteri uygulanmıştır. Sporcu-öğrencilerin zaman yönetimi envanterinde ortaya çıkan genel zaman yönetimi ve üç alt faktör puanlarının farklı değişkenlerle ilişkilerini analiz için, SPSS 21 paket programı ile Mann Whitney U-Testi, Kruskal Wallis H-Testi, Pearson ve Spearman Korelasyon Katsayısı Testleri ve Tanımlayıcı İstatistikler kullanılmıştır. Sonuç olarak bu çalışmada, sporcu öğrencilerin akademik ortalamaları ve zaman yönetimi envanteri toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktur. Sporcu-öğrencilerin akademik ortalamaları ile zaman harcattırıcıları arasında pozitif yönde doğrusal bir ilişki tespit edilmiştir. Öğrencilerin genel zaman yönetimi ve zaman planlaması ile yaşları arasında çok ileri düzeyde anlamlı bir farklılık vardır. Diğer bir bulgu ise, öğrencilerin genel zaman yönetimi ve zaman planlaması ile yaşları arasında pozitif yönde bir ilişki olduğudur

Anahtar Kelimeler: Sporcu, Sporcu Öğrenci, Zaman Yönetimi, Akademik Başarı

Doi: 10.17360/UHPPD.2015414020

THE RELATIONSHIP BETWEEN TIME MANAGEMENT SKILLS AND ACADEMIC ACHIEVEMENT OF THE STUDENT ATHLETES
 
Time management, time is an important resource to achieve the goals and objectives is an effort to use efficiently. Although there are many studies in the literature demonstrating the relationship between academic achievement and time management; time management of students who viewed the performance sport and academic achievement very few studies are available. The aim of this study was to examinate the athlete students time management skills with different variables and to reveal the relationship between academic achievement. In our study, 74 student-athletes participated as volunteers playing football at Manisaspor infrastructure in the 2013-2014 years. In the study, Time Management Inventory developed by Britton and Tesser (1991) was used that adopted to Turkish Culture by Alay and Koçak (2002). By SPSS 21 package programme, Mann-Whitney U-Test, Kruskal-Wallis H-Test, Pearson and Spearman Correlation Coefficent Test and descriptive statistics were used to analyze the relationships between the students’ time management of inventory scores and three subscales scores with different variables. Finally on this study, there was no statistically significant difference between the athlete-students academic averages and means of time management ınventory’s total scores. Between the time wasters and academic averages of student-athletes, positive linear relationship was detected. There was a very advanced level significant between general time management and time scheduling scores with the student-athletes ages. Another finding was a positive relationship between the general time management and time schelduling scores with student-athletes ages.

Keywords: Athlete, Student Athlete, Time Management, Academic Achievement

Doi: 10.17360/UHPPD.2015414020

Tam Metin