Yıl:2017   Sayı: 10   Alan: Spor Psikolojisi  

Atakan ÇAĞLAYAN, Nurper ÖZBAR, Nazlı TÜRKMEN, Yavuz ÖNTÜRK
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ VE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN AHLAKİ KARAR ALMA TUTUMLARININ İNCELENMESİ
 
Bu çalışmanın amacı, spor bilimlerinin farklı bölümlerinde okuyan öğrencilerin cinsiyet, yaş, bölüm, sınıf ve branşlarının özelliklerine göre sporda ahlakı karar alma tutumlarını incelemektir. Yöntem: Çalışma grubunu Türkiye genelindeki Spor Bilimleri Fakülteleri ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında farklı sınıflarda (1.Sınıf=259; 2.Sınıf=240, 3.Sınıf=192; 4.Sınıf=214) okuyan 905 öğrenci (499 erkek ve 406 kadın; 18-20 yaş aralığında 320 kişi, 21-23 yaş aralığında 380 kişi, 24-26 yaş aralığında 120 kişi, 27-29 yaş aralığında 37 kişi ve 30 yaş ve üstü 48 kişi) oluşturmaktadır. Bulgular: Çalışmada yer alan öğrencilerden 393’ü bireysel spor branşında, 512’si ise takım sporu branşında lisanslı olarak spor yapmaktadır. Öğrencilerden 391 kişi Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nde, 313 kişi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nde, 52 kişi Rekreasyon Bölümü’nde ve 149 kişi ise Spor Yöneticiliği Bölümü’nde okumaktadır. Veri toplama aracı olarak “Altyapı Sporlarında Ahlaki Karar Alma Tutumları Ölçeği” kullanılmıştır. AMDYSQ’nun Cronbach Alpha katsayısı 0,76, test-tekrar test güvenirlik katsayısı 0,855 olarak bulunmuştur. Sonuç: Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, ahlaki karar alma tutum puanlarının kadınlarda erkeklerden, takım sporu ile uğraşan sporcuların bireysel sporlarla uğraşan sporculardan daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Yine istatistiksel açıdan farklı yaş grupları arasındaki anlamlı farka bağlı olarak “Yarışma severliğin” yaş ilerledikçe daha çok benimsendiği, “Hileyi benimsemek” ve “Adilce kazanmayı korumak” alt boyutlarında farklı bölümlerde okuyan öğrenciler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Spor Bilimleri, Ahlaki Karar Alma, Fair Play, Yarışma, Adil Olma, Hile

Doi: 10.17360/UHPPD.2017.3.8

AN ANALYSIS ON MORAL DECISION-MAKING ATTITUDES OF THE FACULTY OF SPORTS SCIENCES AND SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS UNDERGRADUATES
 
Aim: The aim of this study was to examine sports moral attitudes of students studying in different fields of sports sciences according to their age, fields, grades and properties of their branch. Method: Study group consists of 905 students (499 male and 406 female; in 18-20 age range (n=320), in 21-23 age range (n=380), in 24-26 age range (n=120), in 27-29 age range (n= 37) and in 30 and above (n=48)) at different grades (1st Grade=259; 2nd Grade=240, 3rd Grade=192; 4th Grade=214) in Faculty of Sports Sciences and School of Physical Education and Sports across Turkey. Findings: 393 of partaking students play sports in individual sports branch while 512 of them play in team sports branch as registered players. 391 of students in Department of Coaching Education, 313 of students in Department of Physical Education and Sports Teaching, 52 of students in Department of Recreation and 149 of students in Department of Sports Management. “Attitudes to Moral Decision-making in Youth Sport Questionnaire” was used as data collection tool. Cronbach Alpha coefficient and test-retest reliability coefficient of AMDYSQ was found as 0.76 and 0.855, respectively. Conclusion: According to the results obtained from the study, attitudes to moral decision-making points are higher on women than men, and on athletes who play in team sports branch than athletes who play in individual sports branch. It’s been determined, based on statistically significant difference between different age groups, that “Being fond of competition” is embraced more with increasing age and there is a statistically significant difference between students studying in different fields at “Adopting cheating” and “Insisting on winning fairly” sub-dimensions.

Keywords: Sports Sciences, Moral Decision-Making, Fair Play, Competition, Being Fair, Cheat

Doi: 10.17360/UHPPD.2017.3.8

Tam Metin