Yıl:2016   Sayı: 7   Alan: Psikiyatri Hemşireliği  

Gülay AKDAŞ, Mine EKİNCİ
SAĞLIK MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ OLGUNLUK DÜZEYLERİNİN VE ALGILADIKLARI AİLE DESTEĞİNİN İNCELENMESİ
 
Amaç: Bu araştırma; sağlık meslek lisesi öğrencilerinin mesleki olgunluk düzeylerini ve algıladıkları aile desteği düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma Erzurum Anadolu Sağlık Meslek Lisesi’nde Ocak- Temmuz 2013 tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırma evrenini 2012-2013 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören 528 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma örneklemini, hemşirelik bölümünden 94, Acil Tıp Teknisyenliği (ATT) bölümünden 99, diş protez teknisyenliği bölümünden 90 öğrenci oluşturmuştur ve toplamda 283 öğrenci ile çalışılmıştır. Verilerin toplanmasında “Kişisel Bilgi Formu”, ”Mesleki Olgunluk Ölçeği”, “Algılanan Aile Desteği Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 20 istatistik paket programında değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik dağılımlar, t-testi, Tek Yönlü Varyans Analizi, MW testi, KW testi, Güvenilirlik testi ve Pearson Korelasyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin mesleki olgunluk puan ortalamaları 131.6±17.13; algılanan aile desteği puan ortalamaları 26±8.25 olarak bulunmuştur. Algılanan aile desteği ile mesleki olgunluk düzeyi arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur (p<0.001). Öğrencilerin algıladıkları aile destek düzeyleri arttıkça mesleki olgunluk düzeylerinin arttığı bulunmuştur. Sonuç: Bu bulgular doğrultusunda öğrencilerin mesleki olgunluk düzeylerini arttırmaya yönelik; sınıf ve rehber öğretmenlerin; öğrencilere meslek seçiminde rehberlik yapması, algılanan aile desteğini arttırmak için aile ile iş birliği yapmaları önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Algılanan Aile Desteği, Mesleki Olgunluk, Sağlık Meslek Lisesi

Doi: 10.17360/UHPPD.2016723151

ANALYSIS OF VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH STUDENTS’ PROFESSIONAL MATURITY AND FAMILY SUPPORT PERCEPTION LEVELS
 
Aim: This study aimed at determining Vocational School of Health students’ professional maturity and family support perception levels. Methods: The study was carried out at Erzurum Anatolian High School between January-July 2013. The population of the study consisted of 528 students. The sample of the study consisted of 283 students: 94 of these students were studying in the Faculty of Nursing, 99 of them were studying in the department of Emergency Medicine and 90 students were studying in the department of Prosthetic Dentistry. In the collection of the data, “Individual Knowledge Survey”, “Vocational Maturity Scale” and “Perceived Family Support Scale” were used. The data obtained in the survey were evaluated by the SPSS-20 programme. During the evaluation of percentages, t-test, one-way variation analysis, Pearson correlation analysis, reliability test, MW and KW test were applied. Results: It has been found that the average point for students’ vocational maturity is 131.6±17.13; the point for family support is 26±8.25. It has also been found that there is a relationship between vocational maturity and perceived family support which is statistically significant (p<0.001). It has been found that when students’ vocational maturity levels increase the perceived family support level increases as well. Conclusion: In the light of these findings, it can be suggested that school counsellors should guide students in choosing the profession and should collaborate with their family in order to increase the family support level.

Keywords: Perceived Family Support, Vocational Maturity, Heath Vocational High School

Doi: 10.17360/UHPPD.2016723151

Tam Metin