Yıl:2015   Sayı: 3   Alan: Şiddet Türleri  

Murat SAĞBAŞ, Mehmet Naci EFE, Cem KARABAL
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA MOBBİNG: KAMU VE ÖZEL SAĞLIK KURUM ÇALIŞANLARININ KARŞILAŞTIRMALI TÜRKİYE ÖRNEĞİ
 
Bu çalışmada özellikle mobbing üç farklı boyut altında incelenmiştir. Düşüş, yatay ve dikey boyutlar altında incelen bu araştırmada mobbing kavramı karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturmaktadır. Bunun nedeni ise son yıllarda sağlık sektöründe özellikle hemşirelik alanında kadın çalışanların yoğun olarak istihdam edilmesi ve kadın feminizmimin fazlalaşması olarak gösterilebilir. Birçok gelişmiş ve gelişmekte olan dünya ülkesinde kadın hemşirelerin yaptığı işin nerede ise yarı yarıya olduğu gerçeği maalesef Türkiye’de halen aktif hale getirilememiş olmasıdır. Araştırmamız uygulamalı bir araştırma olup, 5’li likert ölçekten oluşan iki bölümlü bir anket kullanılmıştır. Kullanılan anket daha önceden farklı bir araştırmada kullanılmış ve güvenirliliği sağlanmış ankettir. Araştırmamız yaklaşık olarak 11 ay sürmüştür. Türkiye evereni ve İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Samsun, Artvin, Trabzon, Edirne, Van, Mardin, Diyarbakır, Antalya, Muğla, Çorum, Aydın, Kayseri ve Niğde illeri örneklemi şeklindedir. Araştırmaya katılanların tamamı basit rassal yöntem kullanılarak seçilmiştir. Hiçbir katılımcıdan kendilerini belirleyecek kimlik bilgisi ile kurum bilgisi istenmemiştir. Katılımcıların tamamı kendi istekleri doğrultusunda katılarak görüşlerini mevcut anket formuna yansıtmıştır. Anket formları katılımcılara elden, posta ve mail yolu kullanılarak ulaştırılmıştır. Katılımcılara gönderilen toplam anket sayımız 3500 adet geri dönen anket sayısı ise 2780 adettir. Bu anketlerin sadece (N=1782) âdeti uygulamaya uygun bulunmuştur. SPSS 18 istatistik programı kullanılarak veriler analiz edilmiş ve araştırma sonrasında en fazla mobbingin yatay, kadınların birbirlerine daha fazla mobbing uyguladığı ve uygulanan mobbing sonucunda mobbing uğrayanlarda ruhsal ve sosyal hayatlarında sorunlar yaşadığı saptanmıştır. Bu yaşanan sorunlar çalışanların başta kişisel, sosyal hayat, ruhsal, iş verimliği, performans, kişilerarası ilişki ve eşler arası ilişkilerin bozulmasına neden oluşturduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mobbing, Sağlık Kurumu, Çalışan, Hemşire, Doktor, Teknisyen, Laborant

Doi: 10.17360/UHPPD.2015310997

MOBBING IN HEALTHCARE STAFF: A COMPARED TURKEY EXAMPLE OF PUBLIC AND PRIVATE SECTOR HEALTHCARE STAFF
 
In this study, mobbing has been analyzed under three different dimensions. The notion of mobbing has been comparatively evaluated in this study considered under the dimensions of downfall, vertical and horizontal. The majority of the participants in this research are composed of females. The reason can be that women have been densely employed in the field of nursing in health sector and feminism has increased recently. The fact that female nurses in many developed and developing world countries perform nearly half of the work hasn’t been applied in Turkey yet. Our research is an applied research and a two-part questionnaire composed of 5-point Likert scale has been used. The questionnaire used has previously been used in another research with confirmed reliability. The research approximately lasted for 11 months. Turkey is the research population and the provinces of İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Samsun, Artvin, Trabzon, Edirne, Van, Mardin, Diyarbakır, Antalya, Muğla, Çorum, Aydın, Kayseri and Niğde are the samples. All participants have been selected with simple random sampling. None of the participants have been required to give information on identity and institution. All participants have participated in the research on their own free will and reflected their opinion on the questionnaire. Questionnaires have been conveyed to the participants in person, via post and e-mail. A total of 3500 questionnaires have been sent to the participants and 2780 of them have come back. Only (N=1782) of these questionnaires have been deemed to be appropriate for application. Data have been analyzed with SPSS 18 statistics program and it has been concluded following the research that horizontal mobbing is the mostly seen one, women apply mobbing to each other more and those exposed to mobbing suffer from mental problems and the problems related to social life. It has been determined that these problems lead to problems in personal, social life, mental state, labor productivity, performance, interpersonal relations and the relationship between spouses.

Keywords: Mobbing, Healthcare Institution, Staff, Nurse, Physician, Technician, Laborant

Doi: 10.17360/UHPPD.2015310997

Tam Metin