Yıl:2018   Sayı: 12   Alan: Psikiyatri Hemşireliği  

Sebahat ATEŞ, Elif ARDIÇ, İrem YILMAZ, Kübra SELLER, Çağla ERDOĞAN, Cansu Vildan KULDAL
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLI BİREYLERE YÖNELİK TUTUMLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
 
Amaç: Bu çalışma, sağlık bilimleri fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin yaşlılara yönelik tutumlarının ve ilişkili faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapıldı. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu çalışmanın örneklemini bir vakıf üniversitesinin sağlık bilimleri fakültesinde öğrenim gören 335 öğrenci oluşturdu. Veriler, bilgi formu ve Yaşlılara Yönelik Tutum Ölçeği kullanılarak elde edildi. Bulgular: Katılımcıların (n:335) yaş ortalamaları 19.8±1.6; %83.9’u (n:281) bayan, %99.7’si (n: 334) bekar, %85.1’i (n:285) çekirdek aile yapısına sahip; %61.8’inin (n: 207) ailesi orta gelir düzeyinde, %59.7’si (n:200) kentte yaşamakta idi. Kadınların erkeklere, yaşlı ile birlikte yaşayanların yaşamayanlara, yaşlılıkla ilişkili ders alanların almayanlara göre yaşlılara yönelik daha olumlu tutum sergiledikleri belirlenmiştir. Sonuç: Çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda yaşlılara hizmet verecek olan sağlıkla ilgili bölümlerdeki öğrencilerin tutumlarının eğitimle olumlu yönde geliştirilebileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, Tutum, Üniversite Öğrencileri

Doi: 10.17360/UHPPD.2018.2.4

DETERMINATION OF HEALTH SCIENCE FACULTY STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS ELDERLY INDIVIDUALS AND THE INFLUENTIAL FACTORS
 
Aim: This study was conducted to determine the attitudes of students attending health sciences faculties towards elderly and related factors. Methodology:The sample of this descriptive study consisted of 335 students studying at the faculty of health sciences of a foundation university. Data were obtained using the information form and Attitudes Toward Old People Scale. Results: The average age of participants (n:335) was 19.8 ± 1.6; 83.9% (n:281) were female, 99.7% (n:334)were single, 85.1% (n:285) had a core family structure; 61.8% of their families were living in the middle-income level and 59.7% (n:200) were living in the city. It has been determined that female students have more positive attitudes than males, for those who live with older people have more positive attitude than who do not and for those who took a course on senility also have more positive attitude than who did not. Conclusions:Based on the findings of the study, it is thought that the attitudes of the students in the health-related departments that will provide service to the elderly can be improved positively through education.

Keywords: Elderly, Attitude, University Students

Doi: 10.17360/UHPPD.2018.2.4

Tam Metin