Yıl:2016   Sayı: 5   Alan: Psikiyatri Hemşireliği  

Sevgi Nehir TÜRKMEN, Özge DİRGEN, Yeşim BİÇİCİ, Mahmut UZUN
RUHSAL HASTALIĞI OLAN HASTALARA BAKIM VEREN AİLE ÜYELERİNİN BAKIM YÜKÜ VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEK DÜZEYİ
 
Bu araştırma ruh sağlığı hastalığı olan bireylere bakım verenlerin sosyal destek ile bakım yükleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik kurul onayı ve kurum izni alındıktan sonra Kasım 2014-Ocak 2015 tarihinde Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri polikliniğine başvuran hastaların aileleri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma örneklemini, 199 hasta aileleri oluşturmuştur. Veriler, bilgi formu, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ve Bakım Verme Yükü Ölçeği formu ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, yüzdelik, t - testi, tek yönlü varyans analizi ve pearson korelasyon ile değerlendirme yapılmıştır. Hasta yakınlarının yaş ortalaması 41.93 ± 13.66 (18-83)’dır. Hasta yakınlarının % 58.3 kadın, % 79.9 evli , % 45.2 ilkokul mezunudur. Hasta yakınlarının hastaları % 42.2 depresyon tanısı vardır. Çalışmada ruhsal hastalığı olan bireylere bakım verenlerin eğitim durumu, ekonomik durumu ve rol etkilenmesi yaşanması sosyal destek ve bakım yükü düzeyi arasında anlamlı ilişki saptanmıştır (p<0.05). Ailelerin sosyal desteği arttıkça bakım yükü azalmaktadır. Bu doğrultuda uygun kapsamlı eğitim, danışmanlık programların oluşturulması ve bakım vericilerin bakım yükünü azaltacak girişimlerin planlanması ve sosyal desteklerinin arttırılması önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ruhsal Hastalık, Bakım Verici, Bakım Yükü, Algılanan Sosyal Destek

Doi: 10.17360/UHPPD.2016116561

CARE BURDEN OF FAMILY MEMBERS PROVIDING CARE FOR MENTALLY ILL PATIENTS AND THE LEVEL OF SOCIAL SUPPORT PERCEIVED BY THEM
 
This research was carried out to scrutinize the relationship between the social support and care burden in those who provide care for mentally ill persons. Study was carried out with the families of patients who referred to Psychiatry Polyclinic of Manisa Mental Health and Diseases Hospital between November 2014 and January 2015 after Celal Bayar University Medical Faculty Ethical Committee’s approval and institution’s permission was obtained. The sampling of research consisted of 199 families. Data were gathered with Information Form, Multidimensionally Perceived Social Support Scale and Burden of Caring for Scale. In assessment of data percentage, t-test, one way variance analysis and Pearson Correlation were used. The mean age of patient relatives is 41.93 ± 13.66 years (ranging 18-83 years). 58.3 % of patient relatives are women, 79.9 % are married and 45.2 % are elementary school graduates. 42.2 % of their patients were diagnosed with depression disorder. In study a significant relationship was detected between the education status, economical status and being affected by the role, social support and level of care burden of those who provide car for mentally ill persons (p<0.05). Car burden decreases as the families’ social support increases (p<0.05). In the course of data obtained in study it was recommended that the needs of primary care providers along with patients should be determined, extensive consultancy and appropriate education programs be establishment and initiatives to decrease care providers’ care burden and social supports be planned.

Keywords: Mental Disease, Care Provider, Care Burden, Social Support Perceived

Doi: 10.17360/UHPPD.2016116561

Tam Metin