Yıl:2015   Sayı: 3   Alan: Psikoloji  

Ahmet AKIN, Melek SÜLER, Halime EKER, Gazanfer ANLI
ROMANTİK İLİŞKİLERDE ALGILANAN DEĞİŞİM ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
 
Bu araştırmanın amacı Romantik İlişkilerde Algılanan Değişim Ölçeğini (Slotter ve Lucas, 2013) Türkçeye uyarlamak ve geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Araştırma 302 üniversite öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda 10 maddeden ve 2 alt boyuttan (Öz-değişim ve Partner değişimi) oluşan modelin iyi uyum verdiği bulunmuştur (x²= 68.65, sd= 31, RMSEA= .064, CFI= .97, IFI= .96, NFI= .95, NNFI= .96, AGFI= .96, GFI= .92, SRMR= .041). Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayıları öz-değişim alt boyutu için 79, partner değişimi alt boyutu için .86 olarak bulunmuştur. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyonları .36 ile .74 arasında sıralanmaktadır. Bu sonuçlara göre ölçeğin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Romantik İlişkiler, Benlik Kavramı, Öz-Değişim, Geçerlik, Güvenirlik, Doğrulayıcı Faktör Analizi

Doi: 10.17360/UHPPD.2015310994

THE VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF THE PERCEIVED CHANGE IN RELATIONSHIPS SCALE
 
The aim of the study is to examine the validity and reliability of the Turkish Version of the Perceived Change in Relationship Scale (Slotter ve Lucas, 2013). Participants were 302 undergraduate students. Results of confirmatory factor analysis demonstrated that the ten items loaded on two factors (self-change and partner-change) and the two-dimensional model was well fit (x²= 68.65, df= 31, RMSEA= .064, CFI= .97, IFI= .96, NFI= .95, NNFI= .96, AGFI= .96, GFI= .92, SRMR= .041). Cronbach alpha internal consistency reliability were .79 for self change subscale, .86 for partner change. The corrected item-total correlations ranged from .36 to .74. These results demonstrate that this scale is a valid and reliable instrument.

Keywords: Romantic Relationships, Validity, Reliability, Confirmatory Factor Analysis

Doi: 10.17360/UHPPD.2015310994

Tam Metin