Yıl:2015   Sayı: 2   Alan: Sosyal Psikoloji  

Nefize ÇİMEN
REHABİLİTASYON HASTANELERİNDE REKREASYON UYGULAMALARI; ESKİŞEHİR DEVLET HASTANESİ ZÜBEYDE HANIM FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ YATAN HASTALARI ÜZERİNDE MÜZİĞİN ETKİSİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA
 
Amaç: Terapatik rekreasyonun rehabilitasyonla olan ilişkisini açıklamak, müziğin rekreasyon uygulamalarındaki yerini ve etkisini tespit etmek Türkiye’de terapatik rekreasyonun durumunu araştırmak, konumunu ortaya koymak ve Türkiye’de terapatik rekreasyon faaliyetlerinin geliştirilebilmesi için bir model oluşturulabilmektir. Bu bilinçle Eskişehir Devlet Hastanesi Zübeyde Hanım Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde engelli bireylerin fiziksel ve sosyal gelişimlerine doğrudan katkı sağlamak, tedavilerine yardımcı olmak amaçlı hastalara yönelik çeşitli rekreasyon uygulamaları yapılmaktadır. Bu çalışmada, rekreaktif çalışmalardan tüm hasta grubuna hitap eden müzik dinletisi ele alınmış olup memnuniyeti ile ilgili yatan hasta görüşlerini araştıran bir anket çalışması yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma kapsamına 01 Nisan - 31 Mayıs 2013 tarihleri arasında yatarak tedavi gören 50 rehabilitasyon hastası alınmıştır. Anket formu kullanılmıştır. Anket formu iki aşamada yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak uygulanmıştır. Bulgular: Araştırma sonuçlarına göre yatan fizik tedavi ve rehabilitasyon hastalarının, rekreasyon uygulamaları ile kurumdan memnuniyet düzeyinin arttığı ve tedavisine de olumlu katkılarının olduğu görülmüştür. Doğru seçilmiş müzik yayınının hasta ve psikolojisi üzerinde olumlu etkisinin olduğu yapılan çalışmanın sonuçlarıyla tespit edilmiştir. Sonuç: Araştırma sonucuna göre, fizik tedavi ve rehabilitasyon hastalarının bakım ve tedavisinde klinik tedavi, rehabilitasyon ve terapatik rekreasyonun birlikte ele alınması gereken önemli konular olduğu tespit edilmiş, rekreasyon uygulamalarından müziğin bu üçlünün içindeki yeri ve öneminin yüksek olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Terapatik Rekreasyon, Rehabilitasyon Hastaları, Müzik Etkinliği, Hasta Memnuniyeti

Doi: 10.17360/UHPPD.201529602

RECREATION APPLICATIONS IN REHABILITATION HOSPITALS EFFECTS OF AN APPLICATION OF MUSIC ON INPATIENTS AT ESKİŞEHİR STATE HOSPITAL, ZÜBEYDE HANIM PHYSICAL THERAPY AND REHABILITATION CENTER
 
Objective: To explain the relationship between therapeutic recreation and rehabilitation, to determine the effect of the music application and its place in the recreation, to investigate the therapeutic recreation application in Turkey, reveal its position and to construct a model in order to develop therapeutic recreation activities in Turkey. With this awareness; applications are made for patients with a variety of recreational to help the treatment, to contribute directly on physical and social development of individuals with disabilities who were at Eskişehir State Hospital Zubeyde Hanım Physical Therapy and Rehabilitation Center. In this project study; we discussed the recreation application which includes music recital that appeals to all patient groups and measured the satisfaction of inpatients. Materials and Methods: Fifty hospitalized rehabilitation patients between April 1 - May 31, 2013 were included in this study. The questionnaire was used. The questionnaire was applied in two steps and face to face interview technique. Results: We found that recreation applications increase the level of satisfaction and positive impact on theraphy of hospitalized FTR patients in the result of study. At the end of this study, right selected music has a positive effect on the psychology of patient. Conclustion: The clinical treatment, rehabilitation and therapeutic recreation of Physical Therapy and Rehabilitation patients are important issues that need to be dealt with have been identified according to research results, the recreation application have been found to be higher role and significance in this triple.

Keywords: Therapeutic Recreation, Rehabilitation Patients, Music Event, Patient Satisfaction

Doi: 10.17360/UHPPD.201529602

Tam Metin