Yıl:2014   Sayı: 1   Alan: Spor Psikolojisi  

Kubilay ÖCAL
ORGANİZASYONUNUZ HARMONİK Mİ KAOTİK Mİ?
 
Bu çalışma Organizasyon Kültürü Metaforik Ölçeğinin (OKMÖ) geliştirilme sürecini açıklamaktadır. Çalışmada öncelikle Morgan’ın organizasyonlar için tanımladığı metafor prototipleri ve onlara ait anahtar kelimelerden faydalanılarak bir madde havuzu oluşturulmuştur. Veriler kamu ve özel kurumlarda çalışan 530 personelden toplanmış ve bu yeni ölçek için gereken faktör yükleri, geçerlilik ve güvenilirlik kanıtları sağlanmıştır. Veri analizleri SPSS 18 programında yer alan Pearson Korelasyonu, tek yönlü varyans analizi, faktör analizi ve frekans analizi ile çözümlenmiştir. Sonuçlara göre; organizasyon kültürü Harmonik Kültür ve Kaotik Kültür olmak üzere iki boyuta açıklanabilmektedir. 67 maddeden oluşan ölçek organizasyon kültürüne ait değişkenlerin % 35,6’sını açıklayabilmektedir. Harmonik Kültür; 47 maddeden oluşmakta ve organizasyonun içerisindeki uyum ve ahengi açıklamaktadır. Öte yandan Kaotik Kültür 20 maddeden oluşmakta ve organizasyona ait kargaşa ve çatışmacı yanları ifade etmektedir. Ayrıca; sonuçlar: Harmonik Kültür ile iş doyumu, gelir ve pozisyon arasındaki pozitif ilişkiyi, Kaotik Kültür ile iş doyumu, gelir ve pozisyon arasındaki negatif ilişkiyi net bir şekilde ortaya koymaktadır. Daha derin analizler; işini istemeden seçen personelde kaotik kültürün yüksek, harmonik kültürün az olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sonuçlar geliştirilen ölçeğin organizasyon kültürünün pozitif ve negatif yönlerini ölçebilecek yeterlilikte olduğunu desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Organizasyon Kültürü, Metaphor, Ölçek Geliştirme, Harmonic Kültür, Kaotik Kültür

Doi: 10.17360/UHPPD.2014019261

IS YOUR ORGANIZATION HARMONIC OR CHAOTIC?
 
This study describes the process of developing the Metaphoric Inventory of Organizational Culture (MIOC). An item pool was generated with the help of Morgan’s archetypical metaphors provided for organizations. Data collected from 530 employees working in public and private organizations provided evidence of factor loadings, validity and reliability of the new scale. Data were analyzed with Correlation, ANOVA, factor analysis and frequency analysis in SPSS 20. According to the results, two dimensions of organizational culture; Harmonic Culture and Chaotic Culture emerged with 67 items and scale explains the % 35.6 of the total variability of the organizational culture. While Harmonic Culture with 47 items; exposing the desirable elements of organizational culture, Chaotic Culture with 20 items provides undesirable means and contents. Result shows significant correlations between Harmonic Culture and job satisfaction, income and position. Moreover negative correlation put forth between Chaotic Culture, job satisfaction and position. Further analysis shows that employee who selects their jobs unwillingly perceived higher Chaotic Culture and lower Harmonic Culture. Evidences provided that; MIOC is a valuable scale for evaluating positive and negative dimensions of organizations culture.

Keywords: Organizational Culture, Metaphor, Scale Development, Harmonic Culture, Chaotic Culture

Doi: 10.17360/UHPPD.2014019261

Tam Metin