Yıl:2017   Sayı: 9   Alan: Diğer  

Zehra İNCEDAL SONKAYA, Şemsinnur GÖÇER, Osman GÜNAY, Rabiye Özlem ULUTABANCA
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE ÖFKE DÜZEYİ, İFADE TARZI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
 
Amaç: Bu çalışma, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunda okuyan öğrencilerin sürekli öfke düzeyini ve öfke ifade tarzlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırma, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda okuyan öğrenciler üzerinde 2016 yılında yapılmıştır. Araştırmanın yapıldığı 2015–2016 eğitim öğretim yılında, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na kayıtlı 692 öğrenciden 552’si araştırma kapsamına alınmıştır. Veri toplama aracı olarak, sosyodemografik anket formu ve Sürekli Öfke–Öfke İfade Tarzı Ölçeği (SÖÖTÖ) kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde; bağımsız gruplarda t testi ve tek yönlü ANOVA testi (post hoc Scheffe) kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya alınan öğrencilerim SÖÖTÖ puan ortalaması 22,58±6,0 olarak saptanmıştır. Ölçek alt boyutları değerlendirildiğinde ise öfke-içte puanı 16,5±4,0, öfke-dışa puanı 16,9±4,3 ve öfke-kontrolü puanı 19,9±4,5 olarak bulunmuştur. Öğrencilerden sigara ve alkol kullanan, annesi ilkokulu bitirmemiş olan ve kendisini saldırgan olarak tanımlayanların sürekli öfke puan ortalaması diğer öğrencilerden anlamlı ölçüde yüksek bulunmuştur. Cinsiyet ile sürekli öfke puanı arasında ise anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Sonuç: Araştırma grubundaki öğrencilerde sürekli öfke ve öfke ifade tarzı puanları orta düzeydedir. Öğrencilerin ebeveyn özellikleri ve kendi kişilik yapısı öfke düzeyi ve öfke ifade tarzları ile ilişkili bulunmuştur. Sağlık personeli olarak görev yapması beklenen öğrencilerin öfke kontrolü konusunda desteklenmesi yararlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Personeli, Öğrenci, Öfke, Öfke Tarzı

Doi: 10.17360/UHPPD.2017.2.3

ANGER LEVEL, ANGER EXPRESSİON AND RELATED FACTORS AMONG THE STUDENTS OF VOCATİONAL SCHOOL
 
Aim: This investigation was performed in order to determine anger level and anger expression styles among the students of a health services vocational school. Method: This descriptive study was performed on the students of Amasya University Health Services Vocational School in 2016. A total of 552 students were included in the study a sociodemographic questionnaire and Trait Anger and Anger Expression Scale were used as data collection tools. Unpaired t test and one way ANOVA test were used for statistical analyses. Results: Trait Anger and Anger Expression Scale score of the students in the study was found to be 22.58 ± 6.0. When the subscales of the scale were evaluated, anger-in score was 16.5 ± 4.0, anger-out score was 16.9 ± 4.3 and anger-control score was 19.9 ± 4.5. Those who use cigarettes and alcohol among students, those who have not completed their mother’s primary school and those who define themselves as aggressors have significantly higher mean scores of anger than other students. There was no significant relationship between gender and continuous anger score. Conclusion: Trait anger and anger expression scores of the students were in moderate level. Some parental characteristics and personality of the students have found associated with anger level and anger expression styles. The students who are expected to serve as health personnel should be supported in anger control.

Keywords: Health Personnel, Students, Anger, Anger Style

Doi: 10.17360/UHPPD.2017.2.3

Tam Metin