Yıl:2015   Sayı: 4   Alan: Psikiyatri Hemşireliği  

Ayfer ÖZTÜRK, Havva KAÇAN SOFTA, Gülşen ULAŞ KARAAHMETOĞLU
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN RUHSAL HASTALIKLARA KARŞI İNANÇLARI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ DERSİNİN ETKİSİ
 
Bu çalışma Kastamonu Üniversitesi’nde öğrenim gören hemşirelik bölümü öğrencilerinin ruhsal hastalıklara karşı inançlarını ve Psikiyatri Hemşireliği dersinin etkisini değerlendirmek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Ayrıca, öğrencilerin ruhsal hastalıklara karşı inançlarının sosyodemografik özelliklerle ilişkisi değerlendirilmiştir. Araştırmanın örneklemini Kastamonu Üniversitesi Hemşirelik Bölümü ögrencilerinden iki grup oluşturmaktadır. Birinci grup psikiyatri teori ve uygulama eğitimini almayan (3. sınıf); ikinci grup psikiyatri teori ve uygulama eğitimi alan (4. sınıf) öğrencilerinden oluşturulmuştur. Çalışma, 64’ü 3. sınıf, 91’i 4. Sınıf öğrencisi olmak üzere toplam 155 öğrenci ile 21 Mart- 21 Nisan 2014 tarihleri arasında tamamlanmıştır. Araştırmanın verileri Sosyodemografik Bilgi Formu ve Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeği (RHYİÖ) ile toplanmıştır. Veri girişi ve analizler SPSS 16.0 İstatistik Paket Programıyla yapılmış, istatistiksel önemlilik düzeyi olarak p<0,05 olarak alınmıştır. Öğrencilerin psikiyatrist ve/veya psikoloğa gitme durumlarına göre RHYİÖ puan ortalamalarının dağılımlarına bakıldığında, psikiyatrist ve/veya psikoloğa gitmeyen öğrencilerin giden öğrencilere göre; toplam ölçek (p=0,02, p<0,05) “Çaresizlik/Kişilerarası İlişkilerde Bozulma” (p=0,03, p<0,05) ve “Tehlikelilik” (p=0,027, p<0,05) alt ölçek puan ortalamaları daha yüksek bulunmuştur. Psikiyatri dersi alan öğrencilerin RHYİÖ toplam ölçek puan ortalaması 57,76 iken; almayan öğrencilerin RHYİÖ toplam ölçek puan ortalaması 57,88 bulunmuştur. Karşılaştırılan diğer parametrelerde anlamlı fark bulunmamıştır. Daha önce bir psikiyatrist ve/veya psikologdan yardım almamış öğrencilerin yardım alan öğrencilere göre ruhsal hastalığa ilişkin daha fazla olumsuz inanca sahip oldukları bulunmuştur. Psikiyatri dersi ve uygulaması alan öğrenciler ile almayan öğrenciler arasında ruhsal hastalıklara yönelik inançlar bakımından anlamlı fark bulunmamakla birlikte, genel olarak ruhsal hastalıklara yönelik olumsuz inançlara sahip oldukları bulunmuştur. Bunun nedeni olarak, psikiyatri eğitimini teorik olarak okulda alsalar bile uygulama alanındaki yetersizlik nedeni ile sahada psikiyatri hastası ile karşılaşma imkanı bulamamaları gösterilebilir. Psikiyatri hemşireliği araştırmacılarının, psikiyatri dersi müfredatlarında öğrencilerin psikiyatri hastalarına karşı olumsuz inançları azaltmaya ve bu konuda farkındalık yaratmaya yönelik psiko eğitimsel programlara daha fazla yer vermeleri önerilebilir. Ayrıca konuyla ilgili farklı tipte eğitim- öğretim yürüten ve daha geniş psikiyatri uygulama alanına sahip hemşirelik okullarından oluşan daha geniş örneklem gruplarında çalışmalar yapılabilir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik Öğrencileri, Ruhsal Hastalık, İnançlar, Psikiyatri Eğitimi

Doi: 10.17360/UHPPD.2015414027

BELİFS TOWARDS TO MENTAL ILLNESS AND INFLUENCE OF PSYCHİATRİC NURSING COURSE IN NURSİNG STUDENTS OF KASTAMONU UNIVERSITY
 
This study was made as descriptive in order to evaluate the beliefs toward the Mental illness of nursing school students studying in Kastamonu University and influence of Psychiatric Nursing lection. In addition, it was evaluated the relationship between beliefs of students toward the Mental illness and socio-demographic features. Sample of research is formed by two groups from Kastamonu University Nursing School students. First group formed from students that don’t receive psychiatric theory and practic aleducation (3rd grade); second group from students that receive psychiatric theory and practic aleducation (4th grade). Research was completed between the dates 21st March-21st April with 155 students from which 91 are in 3rd grade and 64 are in 4th grade. Research data was collected with Socioddemographic Information Form and Beliefs Toward Mental Illness Scale (BMI). Data entry and analysis were made with SPSS 16.0 Statistical Package Program, level of statistical significance was taken as p<0,05. When examined the distributions of BMI point average according to going situation of students to psychiatrist and/or psychologist, it was found that students which don’t go to psychiatrist and/or psychologist have total scale average scores (p=0,02, p<0,05) “Despair-Interpersonal Deterioration in Relations” (p=0,03, p<0,05), and average scores subscale of “Criticaity” (p=0,027, p<0,05) subscale was higher than students which go to psychiatrist and/or psychologist. It was found that BMI total point average of students that don’t receive psychiatry course was 57,88 while BMI total point average of students that receive psychiatry course was 57,76. There wasn’t significant difference in other compared parameters. It was found that students who don’t get help from a psychiatrist and/or psychologist before have negative belief toward Mental illness than students who get. It was found that students that receive psychiatry lessons and practice and don’t receive have negative belief toward Mental illness generally as well as there wasn’t significant difference. As a reason can be shown that even if they receive psychiatrist education the oretically, they had no opportunity to meet psychiatric patients in the field because of in adequacy in application area. It can be recommended to given place to the psycho-educational programs in tended to raise awareness and reduce the negative beliefs of students toward psychiatric patients in psychiatry course curriculum by psychiatric nursing researchers. Al so it can be made the studies in wider sample groups formed from nursing schools where carry out different type education-training about subject and has wider psychiatry practical fields.

Keywords: Nursing Students, Mental Illness, Beliefs, Psychiatric Education

Doi: 10.17360/UHPPD.2015414027

Tam Metin