Yıl:2017   Sayı: 9   Alan: Psikiyatri Hemşireliği  

Havva KAÇAN SOFTA, Semra SAVAŞ, Sema AKÇA
KADINLARIN KADINA YÖNELİK ŞİDDETE BAKIŞ AÇISININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç: Bu araştırma, kadınların kadına yönelik şiddette bakış açısını ve etkileyen faktörleri tespit etmek için tanımlayıcı niteliktedir. Yöntem: Kastamonu Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı dört aile sağlığı merkezinde yapılmıştır. Verilerin toplanmasında kadınları tanıtıcı özelliklerini içeren anket formu ve kadına yönelik şiddete bakış açılarını değerlendirmek amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan 10 yargıdan oluşmuş, likert tipi ölçek kullanılmıştır. Bulgular: Kadınların şiddete bakış açılarının ortalamasının (44,530±3,480) düzeyde olduğu görülmektedir. Kadınların eğitim durumları, eşlerinin eğitim durumları, eşlerinin alkol kullanma durumları, kadınların eşleri tarafında fiziksel şiddet görme durumları anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Kadınların yaşları, medeni durumları, evlilik süresi ve eşlerin sigara kullanma durumlarının şiddete bakış açısında etkili olmadığı saptanmıştır. Sonuç: Sonuç olarak kadınların %25,7 ‘sinin fiziksel şiddete maruz kaldığı ve bakış açılarının olağan oldukları saptanmıştır. Hemşireler, kadının kendi yaşamı üzerindeki kontrolünü yeniden kazanmasını sağlayıcı, destekleyici ve güven verici hemşirelik yaklaşımında bulunmalıdırlar.

Anahtar Kelimeler: Kadın, Şiddet, Erkek, Hemşirelik

Doi: 10.17360/UHPPD.2017.2.5

AN ANALYSIS OF VIOLENCE TOWARDS WOMEN IN WOMEN’S POINT OF VIEW
 
Aim: This study has been carried out to define the elements influential on the standpoint of women violence towards women. Medhod: It is done at four family health centres bound to Kastamonu Governorship, Directorate of Public Health. A questionnaire including determinative questions about women and the Likert scale covering 10 statements to assess women’s point of view about violence are applied to gather the data in the research. Results: It is observed that the average women’s standpoint about violence is at (44,530±3,480) level.It is found out that women’s and their husbands’ level of education and the husbands’ consumption of alcohol affect the state of physical violence towards women (p<0.05).It is also stated that women’s age, marital status, the duration of marriage and the level of smoking are not influential on the viewpoint about violence. Conclusion: Conclusion it is defined that 25,7 % of women have experienced physical violence and their standpoint is common. Their understanding of violence may be stemming from their idea about violence as customary and their denial of the reality. Nurses should exhibit good nursing skills with supportive and reassuring attitude about women’s regaining the control of their lives.

Keywords: Women, Violence, Men, Nursing

Doi: 10.17360/UHPPD.2017.2.5

Tam Metin