Yıl:2019   Sayı: 14   Alan: Psikoloji  

Elif ÖZSOY, Zeynep Belma GÖLGE
KADINA YÖNELİK YAKIN PARTNER/EŞ ŞİDDETİ İLE YETİŞKİN BAĞLANMA STİLLERİ VE TRAVMA SONRASI STRES BELİRTİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
 
Bu çalışma yakın partner ilişkilerinde şiddete maruz kalma yaşantılarının bireylerin yetişkinlik dönemi yakın (romantik) ilişkilerdeki bağlanma stilleri ve travma sonrası stres bozukluğu ile arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırmanın örneklemini 18-65 yaş aralığında romantik ilişkisi olan ve/veya geçmişinde romantik ilişki yaşamış 492 kadın oluşturmaktadır. Rastgele örneklem türünden yararlanılarak çevrimiçi olarak Türkiye'nin çeşitli illerinden katımcılara ulaşılmıştır. Veri toplama sürecinde katılımcılardan onam alınarak Demografik Bilgi formu, Kadına Yönelik Şiddet Ölçeği, Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II, Olayların Etkisi Ölçeği ve Çocukluk Çağı Ruhsal Travma Ölçeği kullanılmıştır. Bulgular: Yakın partner ilişkilerinde fiziksel, sözel ve cinsel şiddet puanları ile kaygılı bağlanma puanları ayrıca fiziksel, duygusal, ekonomik ve toplam şiddet puanları ile kaçınmacı bağlanma puanları arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki saptanarak hipotez desteklenmiştir. Ayrıca yakın partner ilişkilerinde fiziksel, sözel, cinsel ve toplam şiddet puanları ile OEÖ/yeniden yaşama, kaçınma, aşırı uyarılma ve toplam puan arasında anlamlı bir ilişki saptanarak araştırmanın diğer hipotezi de desteklenmiştir. Sonuç: Araştırmamızın bulgularına göre yakın partner şiddetine maruz kalma durumunun travma sonrası stres belirtileri ve yetişkin bağlanma stilleri arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kadına Yönelik Şiddet, Travma Sonrası Stres, Bağlanma, Yakın Partner Şiddeti, YİYE-II, OEÖ

Doi: 10.17360/UHPPD.2019.1.5

THE RELATIONSHIP BETWEEN CLOSE PARTNER VIOLENCE AND POSTTRAUMATIC STRESS DISORDER AND ADULT ATTACHMENT STYLES
 
This study was conducted to investigate the relationship between the experiences of exposure to violence in close partner relationships and the attachment styles and posttraumatic stress disorder in close (romantic) relationships in adulthood. Method: The sample of the study consisted of 492 women with a romantic relationship or experienced a romantic relationship in the past between ages of 18-65. Creating the sample random participants has attended online from various provinces in Turkey. An Informed Consent Form has been provided for the purpose of informing and attending to the participants' work. Demographic Information Form, Childhood Trauma Experiences Questionaire, Experiences in Close Relationships Inventory-II, Impact of Event Scale-R and Childhood Mental Trauma Scale were used in the data collection process. Results: Physical, emotional, economic and total violence scores in close partner relationships were found to be correlated with avoidant attachment scores physical, verbal and sexual violence scores in close partner relationships were found to be correlated with anxious attachment scores. Also physical, verbal, sexual and total violence scores in close partner relationships were found to be correlated with IES-R/ Intrusion, Avoidance, and Hyperarousal and total scores. According to results there was a significant relationship between CTQ emotional, physical, sexual abuse subscale scores and anxious attachment scores as well as CTQ emotional neglect scores and avoidant attachment subscale scores. There was a significant relationship between experiences of exposure to violence in close partner relationships subscales and CTQ subscales. It has been found that physical and emotional violence experienced by close partner violence differs according to age, and physical, economic and total violence scores in close partner relations differ according to education level. Conclusion: In these findings, relationships between close partner violence and adult attachment styles and posttraumatic stress disorder are compared with existed literature.

Keywords: Violence Against Women, Posttraumatic Stress, Attachment, Close Partner Violence, ECR-II, IES-R

Doi: 10.17360/UHPPD.2019.1.5

Tam Metin