Yıl:2015   Sayı: 2   Alan: Kadın ve Şiddet  

Nurgül ÖZDEMİR
KADINA YÖNELİK CİNSİYETÇİLİK “BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ADAYLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME”
 
Bu çalışmada beden eğitimi öğretmen adaylarının cinsiyetçi tutumlarının belirlenmesine ve bu tutumları etkileyen çeşitli değişkenlerin saptanmasına çalışılmıştır. Araştırma tarama modeline göre olarak yapılmıştır. Araştırma verileri Fiske ve Glick (1996) tarafından geliştirilen ve Sakallı-Uğurlu (2002) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği ve araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu kullanılarak elde edilmiştir. Çalışmanın verileri Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü’nde öğrenim gören 132 öğrencinin görüşleri alınarak toplanmıştır. Veriler SPSS 17.00 istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü varyans analizi, korelasyon istatistik teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda beden eğitimi öğretmeni adaylarının cinsiyetçi tutumlarının düşmanca cinsiyetçilik boyutunda cinsiyete, en uzun süre yaşanılan yere; korumacı cinsiyetçilik boyutunda ise ailenin spor yapma konusunda sağladığı desteğe göre değiştiği gözlenmiştir.Cinsiyetçi tutumlarının öğretmen adaylarının profesyonel sporcu olup olmamasına, spor yapma nedenine, ekonomik koşullarına ve branşlarına göre değişmediği gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kadın, Spor, Cinsiyetçilik, Beden Eğitimi Öğretmeni Adayları

Doi: 10.17360/UHPPD.201529600

SEXISM AGAINST WOMAN “PROSPECTIVE STUDY ON PHYSICAL EDUCATION TEACHER CANDIDATES”
 
In this study, physical education teachers' sexist attitudes, and these attitudes affect the determination of the number of variables have been studied to detect. The research has been done as according to the screening model. Research data were collected with The Contradictory Sensitive Sexism Scale developed by Fiske and Glick (1996) and adapted by Sakallı-Uğurlu (2002) Besides using a personal information form. Data of the study were collected from Physical Education Teacher Candidates. In data analysis were used descriptive statistics, independent sample t-test, one-way analysis of variance, correlation statistical techniques. As a result of the physical education teachers' attitudes hostile sexism sexist gender in size, the longest place of residence; the family about making the sport protectionist sexism size varies according to the support was observed. Besides sexist attitudes of teacher candidates were not observed that change to the professionalism of the situation, why do sports to, economic conditions, according to income .

Keywords: Woman, Sport,Sexism,Physical Education Teacher Canditates

Doi: 10.17360/UHPPD.201529600

Tam Metin