Yıl:2016   Sayı: 7   Alan: Psikiyatri Hemşireliği  

Ayfer ÖZTÜRK, Semiha AKIN
İNTİHARA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYİ ÖLÇEĞİ (İBDÖ)’NİN TÜRKÇE FORMUNUN TÜRK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ
 
İntihar toplumda yaygın olarak görülen önemli halk sağlığı problemi olmasına rağmen, toplumun intihar konusunda yanlış ve yetersiz bilgiye sahip olduğu, bu durumun ise kişinin profesyonel yardım arayışını olumsuz yönde etkilediği bildirilmektedir. Bu araştırma İntihara İlişkin Bilgi Düzeyi Ölçeği (İBDÖ)’nin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliğinin sağlanması amacıyla metadolojik olarak planlandı. Araştırma üniversite öğrencileri ile gerçekleştirildi (n=1100). Ölçek, çeviri-geri çeviri tekniğiyle tercüme edildi. Ölçeğin kapsam geçerliği sınandı. Ölçeğin Türkçe formunun son şekli uygulanabilirlik ve anlaşılabilirlik düzeyi bakımından pilot uygulamayla değerlendirildi. Ölçeğin geçerliği Madde Tepki Kuramı’na göre analiz edildi. Pilot çalışmanın sonunda İBD֒nün sınıf içi korelasyon katsayısı 0,87 olarak bulundu(F=7.921, p<0.001).İBDÖ maddelerinin Madde Tepki Kuramı’nın tek boyutluluk varsayımını karşıladığı ve 2 Parametreli Lojistik Modele (2PLM) uyum sağladığı belirlendi. İBD֒nin en çok bilgi verdiği yetenek düzeyi Teta (Ɵ)=1,5 için ölçeğin güvenirliği 0,72 olarak hesaplandı. Öğrencilerin İBD֒nden aldıkları toplam puan ortalamalarının 9,96±3,48 olduğu, ölçek maddelerini toplam ölçek üzerinden %36,88 oranında doğru yanıtladıkları saptandı. İBD֒nin alt boyut test-tekrar test katsayıları rs=0,55 ile 0,68 arasında (n=100) bulundu (p=0,001). İBD֒nin sınıf içi korelasyon katsayısı rs=0,57 ile 0,73 arasında bulundu (p=0,001). Ölçeğin (n=1100) toplam K-R 20 güvenirlik katsayısı 0,61 bulundu. LOSS Türkçe versiyonu intihara ilişkin bilgi düzeyinin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesinde kullanılabilecek yeni bir ölçek olduğu belirlendi. Sonraki çalışmalarda Türk toplumunun intihara ilişkin bilgi düzeyinin değerlendirilmesinde LOSS’tan yararlanılabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İntihar, Bilgi, Ölçek Geçerliği, Öğrenci, Güvenirlik

Doi: 10.17360/UHPPD.2016723150

THE TURKISH VERSION OF LITERACY OF SUICIDE SCALE (LOSS): VALIDITY AND RELIABILITY ON A SAMPLE OF TURKISH UNIVERSITY STUDENTS
 
Despite the fact that the suicide is a crucial public health problem , it is reported that society’s literacy level about suicide is low, and that it affects persons’ seeking of professional support in a negative way.The current research was planned methodologically with the aim to ensure the validity and reliability of the Turkish version of the Literacy of Suicide Scale (LOSS) The research was conducted on university students (n=1100). The scale was translated by technique of back translation. The content validity of the scale was tested. The final version of the scale’s form in Turkish was evaluated in terms of practicality and intelligibility via pilot scheme. The validity of LOSS’ Turkish version was analyzedin accordance with the Item Response Theory. At the end of the pilot study, LOSS intraclass correlation coefficient was found as 0.87 (F=7.921, p<0.001). It was identified that the items of LOSS had fulfilled the single subscale assumption of Item Response Theory and that they were compliant with 2 Parametric Logistic Model. The reliability of the scale was calculated as 0.72 for the skill scale -Ɵ=1.5- which was informed most byLiteracy of Suicide Scale. It was detected that the means of students’ total scores on LOSS were9.96±3.48, and that students answered to the scale items correctly by 36.88%. The testretest coefficient of LOSS subscalewas found between rs= 0.55 and 0.68 (p= 0.001). Theintra-class correlation coefficient of LOSS was found between 0.57 and 0.73 (p= 0.001).Total K-R 20 reliability coefficient of the scale was found as 0.61. It was determined that the Turkish version of LOSS is a new available scale to analyze extensivelythe level of knowledge about suicide. It is deemed that LOSS can be exerted in prospective studies to evaluate the Turkish society’s level of knowledge regarding to suicide.

Keywords: Suicide, Literacy, Scale Validity, Students, Reliability

Doi: 10.17360/UHPPD.2016723150

Tam Metin