Yıl:2017   Sayı: 8   Alan: Diğer  

İsmet ESER, Gül Güneş ÇELİK, Ayça GÜRKAN
İLETİŞİM ESNASINDA HEMŞİRELER VE HEKİMLER TARAFINDAN HASTAYA HİTAP VE DOKUNMA
 
Çalışmanın amacı hekim ve hemşirelerin iletişim esnasında hastalara hitap ve dokunma durumunu araştırmak ve hastaların konuyla ilgili duygu ve düşüncelerini analiz etmektir. Materyal ve Metod: Çalışma İzmir ilinde bir üniversite hastanesinin 13 farklı servisinde yatan 288 hasta ile yapıldı. Veriler bir araştırmacı tarafından “Veri toplama Formu” kullanılarak yüz yüze görüşme tekniği ile hastalardan toplandı. Veriler SPSS programı kullanılarak analiz edildi. Tanımlayıcı istatistikler hastaların sosyo demografik ve iletişim özelliklerini tanımlamak için kullanıldı. Hastaların bazı karekteristik özellikleri ile isim bilme ve dokunma arasındaki ilişkilerini değerlendirmek için Ki Kare (χ2) analizi kullanıldı. Bulgular: Çalışmanın sonucunda hekim ve hemşireler tarafından hastaların büyük çoğunluğunun isminin kullanıldığı fakat hastaların çoğu hekimlerin (%82.3) ismini bilirken az bir kısmının hemşirelerin (%29.9) ismini bildiği saptanmıştı. Hastaların %26’sı hemşireler, %42.4’ü ise hekimler tarafından iletişim esnasında teması deneyimlemiştir. Hemşirelerin hastaya temas oranı hekimlerinkinden daha düşüktü. Hastaların büyük bir bölümü temastan memnundu. Çalışmanın sonucunda cinsiyet, yaş, eğitim seviyesi, yatış süresi, yaşanılan yer, iletişim tipi, daha önce hastanede yatma deneyimi ile temastan rahatsız olma arasında fark yoktu (p>0.05). Sonuç: İletişimde hekim ve hemşireler tarafından hastaların isminin kullanılması ve hastalara temas edilmesinin hastaların duygu ve düşüncesinde olumlu bir etkisi vardır.

Anahtar Kelimeler: İletişim, Hemşire-Hasta İletişimi, Dokunma, Hitap

Doi: 10.17360/UHPPD.2017.1.003

ADDRESSING AND TOUCHING TO PATIENTS BY NURSES AND PHYSICIANS DURING COMMUNICATION
 
The aim of this study is to research addressing and the state of touching of physicians and nurses to patients in communication and to analyze the emotions and ideas of patient on the topic. Methodology: The study was carried out with 288 patients from 13 different clinics of a university hospital in Izmir. The data of the study was collected by a researcher through a face to face communication technique using “Data Collection Form” from patients. Data were analyzed using the SPSS. Descriptive statistics were used to describe the socio-demographic and communication characteristics of the patients. In order to evaluate the relationship between some of the characteristics of patients with knowing the names and touching chi-square analysis (χ2) was used. Results: It was found that the names of most patients were used by the nurses and physicians but only a small part of the patients (29.9%) knew the names of nurses while most of them (82.3%) knew the name of physicians. 26% of patients experienced being touched by the nurses and 42.4% of them touched by the physicians during communication. The touching rate of nurses was lower than physicians to patients. The majority of the patients (98%) were satisfied with touching. In the result of study, there wasn’t a difference betweeen gender, age, level of education, duration of hospitalization, type of communication, living place, experience of hospitalization and disturbance from touching (p>0.05). Discussion: Using the name of the patients and touching to them during communication by the physicians and nurses has a positive effect on patients feelings and ideas.

Keywords: Communication, Nurse-Patient Communication, Touching, Addressing

Doi: 10.17360/UHPPD.2017.1.003

Tam Metin