Yıl:2015   Sayı: 2   Alan: Çocuk Psikolojisi  

Hatice YALÇIN
HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN KAYGI DURUMU
 
Bu araştırma, hiperaktif çocuk davranışlarının, annelerde kaygı düzeyini ne ölçüde tetiklediğini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı konan çocukların anneleri çalışmaya dahil edilmiştir (N=48). Araştırmada “Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri”, ve “Parental Acceptance-Rejection Questionnaire-PARQ Mother Form” (Aile Çocuk İlişkileri Ölçeği-Anne Formu) kullanılarak veriler elde edilmiştir. Araştırma kapsamında yer alan annelerin % 54.1’i 31-40 yaşında, % 50’i ilköğretim mezunu, % 72.9’u ev hanımıdır. Çocukların % 68.7’i psikolojik yardım almış/almaktadır. Hiperaktif çocuğa sahip annelerin yaşı ile sürekli kaygısı arasında anlamlı ilişki olup olmadığı Kruskal-Wallis H Testi ile değerlendirilmiş, 41 yaş ve üstü grupta yer alan annelerin sürekli kaygı durumlarının 30 yaş ve altı ile 31–40 yaş arasındaki annelerden daha yüksek olduğu ve farkların anlamlı olduğu bulunmuştur. İlköğretim mezunu annelerin sürekli kaygı durumları lise ve üniversite mezunu annelerden daha yüksektir. Annenin eğitim düzeyi yükseldikçe kaygı düzeyi düşmektedir. Sosyal destek algısının alt boyutu olan Duygusal Destek düzeyi hiperaktif çocuğa sahip annelerde yüksek çıkmıştır, bu durum annelerin duygusal destek kaynaklarını yeterli olarak algıladıklarını düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hiperaktivite, Annenin Kaygı Durumu, Hiperaktivite Davranışları

Doi: 10.17360/UHPPD.201529598

ANXIETY LEVEL OF MOTHERS OF CHILDREN WITH HYPERACTIVITY DISORDER
 
In this research, the behavior of hyperactive children, mothers level of anxiety was carried out to reveal to what extent it triggers. The study of children diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder and their mothers were included in the study (N = 48). Study, "State-Trait Anxiety Inventory," and "Parental Acceptance-Rejection Questionnaire-Parq Mother Form" were obtained using the data. The study of mothers covered 54.1% of 31-40 years old, 50% of primary school graduates, 72.9% 'u housewife. 68.7% of the children I have received psychological help / is. With the constant concern of mothers of children with hyperactive significant relationship between age whether evaluated by Kruskal-Wallis H test, in a group of mothers who were 41 years and over 30 years and under conditions of trait anxiety than the mothers between the ages of 31-40 are high and the differences were significant found. Primary Trait anxiety mothers graduated from high school and college graduates is higher than the mothers. Mother's education level increases, decreases anxiety levels. Lower perception of social support in mothers of children with hyperactive, Emotional Support levels were high, this suggests that mothers perceive as adequate emotional support resources.

Keywords: Hyperactivity, The Mother's Anxiety State, Behavior And Hyperactivity

Doi: 10.17360/UHPPD.201529598

Tam Metin