Yıl:2018   Sayı: 12   Alan: Eğitim Psikolojisi  

Afitap ÖZDELİKARA, Seval AĞAÇDİKEN ALKAN, Burak ARSLAN, Ahsen TAŞTAN
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE KENDİ KENDİNE ÖĞRENMEYE HAZIR OLUŞ DÜZEYLERİ VE BAŞARI YÖNELİMLERİNİN BELİRLENMESİ
 
Amaç: Bu araştırma hemşirelik öğrencilerinde kendi kendine öğrenmenin başarı yönelimlerine etkisini belirlemek amacıyla, tanımlayıcı tipte yapılmıştır. Yöntem: Araştırma Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde öğrenim gören 311 öğrenci ile yürütülmüştür. Veriler sosyodemografik veri formu, kendi kendine öğrenmeye hazıroluşluk ölçeği (KKÖH), başarı yönelimleri ölçeği (BYÖ) kullanılarak toplanmıştır. Veri analizinde man whitney-u, kruskal wallis, t testi, tek yönlü ANOVA testi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmamıza katılan öğrencilerin %81’i kadın, %78.5’i 18-21 yaş ve %35’inin birinci sınıfta olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin kendi kendine öğrenmeye hazıroluşluk ölçeği puan ortalaması 144.66±29.35 olarak belirlenmiştir. Ölçekten en yüksek puan ortalamasını 55.81±11.66 ile kendini kontrol etme alt boyutu almıştır. Başarı yönelimleri ölçeğinde ise en yüksek puan ortalamasını 3.07±0.84 ile performans yaklaşma alt boyutu almıştır. Sonuç: Araştırma sonucunda hemşirelik öğrencilerinin kendi kendine öğrenmeye hazıroluşluk düzeylerinin yeterli olmadığı ve daha çok performans yaklaşma yaklaşımını sergiledikleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Öğrenciler, Kendi kendine, Öğrenme, Başarı, Yönelim

Doi: 10.17360/UHPPD.2018.2.2

DETERMINE SELF-LEARNING READINESS AND ACHIEVEMENT ORIENTATIONS ON NURSING STUDENTS
 
Aim: This research was conducted as a descriptive study in order to determine self-learning readiness and achievement orientations levels of students in the nursing department. Method: The study was conducted with 311 nursing students in Ondokuz Mayıs University, Faculty of Health Sciences, Nursing Departmant. Sociodemographic data form, self - learning readiness scale and achievement orientation scale were used in the data collection. Man whitney-u, kruskal wallis, t test, one-way ANOVA test were used for data analysis. Results: 81% of the participants were female, 78.5% were in the 18-21 age group and 35% were in the first class. The mean score of students' self-readiness scale was determined as 144.66±29.35. Self-control subscale that the highest score average of the scale was 55.81±11.66. In the achievement orientation scale, performance approach sub-dimension was the highest with 3.07±0.84 score. Conculusion: As a result of the research, it was determined that nursing students' self-learning readiness levels were not sufficient and they showed more performance approach.

Keywords: Nursing, Students, Learning, Self-Directed Achievement, Orientation

Doi: 10.17360/UHPPD.2018.2.2

Tam Metin