Yıl:2016   Sayı: 6   Alan: Psikiyatri Hemşireliği  

Havva Kaçan SOFTA, Gülşen Ulaş KARAAHMETOĞLU, Ayfer ÖZTÜRK
HEMŞİRELERİN DEPRESYON DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
 
Bu çalışma, hemşirelerin depresyon düzeylerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Dr. Kastamonu Münif İslamoğlu Devlet Hastanesinde çalışmakta olan bütün hemşireler, örneklemini ise çalışmaya katılmaya gönüllü hemşireler (n=150) oluşturmaktadır. Araştırmada Tanıtıcı Bilgi Formu ile 21 maddeden oluşan Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, Mann Whitney-U testi, Kruskal-Wallis testi kullanılmıştır. 26-36 yaş arasındaki kadın, eğitim düzeyi lise mezunu, çalışma yılı 16-20 yıl ve evli olan hemşirelerin depresyon puan ortalamaları daha yüksek bulunmuştur. Araştırmaya katılan hemşirelerin depresyon puan ortalaması 28,45±8,19 orta düzey olarak belirlenmiştir. Cinsiyet ile BDÖ arasında anlamlı ilişki saptanmıştır. Belli aralıklarla özellikle bayan hemşirelerin depresyon düzeylerinin incelenmesinin hem çalışanların sağlığı hem de hastalara verilecek bakımın kalitesi açısından yararlı olacağı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, Depresyon, Beck Depresyon Ölçeği

Doi: 10.17360/UHPPD.2016622368

DEFINING THE LEVEL OF DEPRESSION IN NURSES
 
This study has been carried out to define the level of depression in nurses. The macrocosm of the study has been comprised by all nurses employed at Dr. Kastamonu Münif İslamoğlu State Hospital whereas the microcosm is centred upon nurses who volunteered to participate in the study (n: 150). A descriptive form analysing the nurses and Beck Depression Scale (BDS) consisting of 21 items have been used. In the evaluation of the data numbers, percentage, average, standard deviation, Mann Whitney-U Test and Kruskal-Wallis Test have been applied to. The average level of depression in women between the ages 26-36, in the ones with high school education, in nurses having been working for 16-20 years and the married ones have been determined to be high. Average point of depression in nurses has been defined to be moderate (28,45±8,19). There is a significant relationship between gender and BDS. It shall be beneficial to study the level of depression in female nurses at regular intervals both for the health of the employees and the quality of the care addressed to the patients.

Keywords: Nurses, Depression, Beck Depression Scale

Doi: 10.17360/UHPPD.2016622368

Tam Metin