Yıl:2018   Sayı: 11   Alan: Psikiyatri Hemşireliği  

Serenay KESKİN, Sebahat ATEŞ
HEMŞİRELERİN ÇALIŞMA KOŞULLARI TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİ ETKİLER Mİ?
 
Amaç: Bu çalışma cerrahi birimlerde çalışan hemşirelerin çalışma koşullarının tükenmişlik düzeyleri üzerine olan etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipteki çalışmanın örneklemini, İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ne bağlı dokuz hastanenin cerrahi birimlerinde çalışan 227 hemşire oluşturmuştur. Bulgular: Çalışmada, 227 hemşirenin 207 si kadın, 20 si erkektir, meslekten dolayı kendini tükenmiş hissedenlerin oranı %71.1’dir. Hemşirelerin duygusal tükenmişlik puan ortalaması 30,8±11,7, duyarsızlaşma puan ortalaması 11,9±4,6 ve kişisel başarı puan ortalaması 27,5±4,7 bulundu. Bu çalışmada hastalık tanısı almış olan ve uzun mesai saatleri boyunca çalışan hemşirelerin, duygusal tükenmişlik ve duyarsızlaşma puanlarının artarken; kişisel başarı puanlarının azaldığı saptandı. Vardiyalı çalışanlar ve çalışma ortamından memnun olmayanların daha çok duygusal tükenmişlik yaşadıkları tespit edildi. Sonuç: Bu çalışmada hemşirelerin çalışma koşullarından kaynaklı tükenmişlik yaşadıkları belirlendi. Hemşirelerin tükenmişlik yaşamasını önlemek veya ortadan kaldırmak için olumsuz çalışma koşullarına yönelik kurumsal çözümlerin bulunması önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çalışma Koşulları, Cerrahi Klinik, Hemşire, Tükenmişlik

Doi: 10.17360/UHPPD.2018.1.2

DO THE WORKING CONDITIONS OF THE NURSES AFFECT THE BURNOUT LEVELS?
 
Objective: This study was conducted to determine the effects of working conditions on burnout levels of nurses working in surgical units. Method: The sample of descriptive and correlational study was composed of 227 nurses working in the surgical departments of the hospitals affiliated to the Istanbul Province Anatolia North Public Hospital Association General Secretariat. Results: In the study, 207 of 227 nurses are female, 20 are male and the proportion of nurses who feel exhausted because of the profession is 71.1%. Nurses' mean emotional burnout score was 30.8 ± 11.7, depersonalization score average was 11.9 ± 4.6, and personal achievement score was 27.5 ± 4.7. In this study, emotional burnout and depersonalization scores of nurses who have been diagnosed with disease and worked during long working hours increase; personal achievement scores decreased. It was found out that shift workers and those not satisfied with the working environment were found to have more emotional exhaustion. Conclusion: It was determined that nurses experienced burnout due to working conditions in this study. It is important to seek institutional solutions against adverse working conditions in order to prevent or remove the burnout of nurses.

Keywords: Working Conditions, Surgical Clinic, Nurse, Burnout

Doi: 10.17360/UHPPD.2018.1.2

Tam Metin