Yıl:2015   Sayı: 4   Alan: Psikoloji  

Yasemin KÜÇÜKÖZKAN
HEMŞİRELERİN AGRESİF DAVRANIŞ ALGILAMALARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ İLE İLİŞKİLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 
Bu çalışmada sağlık kurumlarında iş yaşamında önemli olan bireylerin örgütsel tutum ve davranışlarını etkileyebilen faktörlerden agresyon algılamaları ve tükenmişlik değişkenleri incelenmektedir. Araştırmanın çalışma örneklemini İstanbul il merkezindeki iki özel hastanede görev yapmakta olan hemşireler oluşturmaktadır. Araştırmada elde edilen veriler tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, Pearson Korelasyon Analizi ve Regresyon Analizi yöntemleri ile analiz edilmiştir. Yapılan analizlere göre, hemşirelerin iş yerinde algıladıkları ve maruz kaldıkları agresyon durumu ile tükenmişlik düzeyi arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Agresyon, Saldırganlık, Tükenmişlik, Sağlık Kurumları, Hemşirelik

Doi: 10.17360/UHPPD.2015414022

A RESEARCH STUDY ON THE EXAMINATION OF THE RELATIONS OF NURSES' AGGRESSIVE BEHAVIOR PERCEPTIONS ON THEIR BURNOUT
 
In this study, the aggression perceptions and burnout were examined among the factors that affect the individual attitudess and behaviors in the organizations. The sample of the study was composed of the nrses working in two selectedprivate hospitals located in Istanbul. The research data was analyzed by using descriptive ststaistics, Pearson Correlation Analysis, and Regression Analysis. Accoring to the results, it was found that there was a significant positive relationship between the perceived aggression and burnout levels of the nurses.

Keywords: Aggression, Aggressiveness, Burnout, Health Care Organizations, Nurses

Doi: 10.17360/UHPPD.2015414022

Tam Metin