Yıl:2018   Sayı: 11   Alan: Psikiyatri Hemşireliği  

Serap GÜLEÇ, Oya Sevcan ORAK, Kübra GÜMÜŞ, Ercan TUNÇ
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN LEZBİYEN VE GAYLERE YÖNELİK TUTUMLARI İLE TOPLUMSAL CİNSİYET ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
 
Amaç: Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin lezbiyen ve gey bireylere yönelik tutumları ile toplumsal cinsiyet algıları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan araştırma bir üniversitenin 2016-2017 eğitim-öğretim yılı yaz dönemi derslerine kayıtlı olan hemşirelik bölümü öğrencilerinden (n:170), araştırmaya dâhil edilme kriterlerine uyanlarla (n: 120) gerçekleştirilmiştir. Veri toplama formu olarak araştırmacılar tarafından oluşturulmuş “Öğrenci Tanıtıcı Bilgi Formu”. “Lezbiyen ve Geylere Yönelik Tutum Ölçeği (TGYT)” ve “Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği (TCAÖ)” kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya dâhil edilen öğrencilerin %64,2’sinin kadın, %27,5’inin yakınlarında/çevresinde lezbiyen veya gey bireyler olduğu, %53,3’ünün lezbiyen ve gey bireylerle arkadaş olmayı tercih etmediği belirlenmiştir. Hemşirelik öğrencilerinin Lezbiyen ve Geylere Yönelik Tutum Ölçeği puanları ile Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği puanları arasında pozitif yönde korelasyon olduğu belirlenmiştir (p<0,001). Sonuç: Araştırmamızda hemşirelik öğrencilerinin toplumsal cinsiyet algılarının ve lezbiyen ve geylere yönelik tutumlarının olumlu olduğu; ve olumlu cinsiyet algısının lezbiyen ve geylere yönelik tutumu da olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Lezbiyen, Gey, Toplumsal Cinsiyet Algısı

Doi: 10.17360/UHPPD.2018.1.4

THE RELATIONSHIP BETWEEN COMMUNAL GENDER PERCEPTIONS AND ATTITUDES TOWARDS LESBIANS-GAYS OF NURSING STUDENTS
 
Aim: This study was conducted to determine the relationship between nursing students' attitudes towards lesbian and gay people and gender perceptions. Method: The descriptive study was carried out in a nursing department student (n: 170) registered to a university in the summer term of 2016-2017 academic year (n: 120) and in accordance with the criteria for inclusion in the study (n: 120). "Student Identification Information Form" created by researchers as data collection form. Attitudinal Scale for Lesbian and Gay (TGYT) and Gender Perception Scale (TCEQ) were used. Results: It was determined that 64.2% of the students included in the survey were female, 27.5% of them were lesbian or gay individuals in their immediate vicinity, and 53.3% did not prefer to be friends with lesbian and gay individuals. It was determined that there was a positive correlation between scores of Lesbian and Gays Attitudes Scale and Gender Perception Scale scores of nursing students (p<0.001). Conclusions: In our study, nursing students' attitudes towards gender perceptions and lesbians and gays were positive; and that the positive gender perception affects lesbian and gays attitudes positively.

Keywords: Nursing, Lesbian, Gay, Gender Perception

Doi: 10.17360/UHPPD.2018.1.4

Tam Metin