Yıl:2015   Sayı: 3   Alan: Psikoloji  

Ahmet AKIN, Abdullah YALNIZ, Gazanfer ANLI, Halime EKER
HAYRANLIK ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMU: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
 
Bu araştırmanın amacı Hayranlık Ölçeğini (Reysen & Branscombe, 2010) Türkçe’ye uyarlamaktır. Araştırma Sakarya Üniversitesinde öğrenim gören 304 öğrenci (171 kız ve 133 erkek) üzerinde yürütülmüştür. Doğrulayıcı faktör analizinde tek boyutlu modelin iyi uyum verdiği görülmüştür (x²= 64.66, sd= 39, RMSEA= .047, NFI= .97, CFI= .99, IFI= .99, RFI= .96, GFI= .96, AGFI= .94, SRMR= .036). Ölçeğin madde toplam korelasyon katsayıları ise .36 ile .73 arasında sıralanmaktadır. Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı .84 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlar Hayranlık Ölçeği Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Hayranlık, Geçerlik, Güvenirlik, Doğrulayıcı Faktör Analizi

Doi: 10.17360/UHPPD.2015310993

TURKISH VERSION OF FANSHIP SCALE (FS): THE STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY
 
The aim of this research is to examine the validity and reliability of the Turkish version of the Fanship Scale (FS; Reysen & Branscombe, 2010). Participants were 304 undergreduate students (171 were female and 133 were male) from Sakarya University. Results of confirmatory factor analysis demonstrated that this scale yielded one factor, as original form and that the uni-dimensional model was well fit (x²= 64.66, df= 39, RMSEA= .047, NFI= .97, CFI= .99, IFI= .99, RFI= .96, GFI= .96, AGFI= .94, SRMR= .036). Corrected item-total correlations ranged .36 to .73. Cronbach alpha internal consistency reliability coefficient of the scale was .84. Thus Fanship Scale can be used as a valid and reliable instrument in education.

Keywords: Fanship, Validity, Reliability, Confirmatory Factor Analysis

Doi: 10.17360/UHPPD.2015310993

Tam Metin