Yıl:2015   Sayı: 2   Alan: Psikiyatri  

Tülay SAĞKAL MİDİLLİ, Mine ÖNDER ŞAHİN, Sonnur TAŞ
HASTANEDE YATAN YAŞLI HASTALARDA DEPRESYON RİSKİ VE ETKİLEYEN ETMENLERİN İNCELENMESİ
 
Bu araştırmanın amacı, hastanede yatan yaşlı hastalarda depresyon riski ve etkileyen etmenleri incelemektir. Araştırma, tanımlayıcı, kesitsel bir çalışma olarak İzmir’in bir ilçesinde bir devlet hastanesinde yapıldı. Veriler, 60 yaş ve üzeri hastanede yatarak tedavi gören 213 yaşlı hastadan toplandı. Veri toplamada Tanıtıcı Bilgi Formu ve Geriatrik Depresyon Ölçeği (GDÖ) kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde sayı ve yüzde dağılımı, puan ortalaması ve t testleri kullanıldı. Yaşlıların yaş ortalaması 69.73±6.09 olarak bulundu. Yaşlıların GD֒nden aldıkları ortalama puan 13.16±5.10 olarak bulundu. Yaşlıların %43.86’sında depresyon riski saptandı. Cinsiyet, eğitim düzeyi, medeni durum, yakına sahip olma, yakınlarıyla görüşme durumu, ziyaretçi gelme durumu, yatış süresi, yaşam memnuniyeti, sağlığı ve yaşlılığı algılama, uyku sorunu depresyon riski arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p<0.05). Yaşlıların yaşı, çocuklarıyla görüşme durumu, kronik hastalık durumunun depresyon riskini etkilemediği bulundu (p>0.05). Hastanede yatan yaşlıların GDÖ puanına göre %43.86’sında depresyon riski saptandı. Hastanede yatan yaşlılarda özellikle depresyon yönünden riskli olan yaşlıların kurumsal desteklerini artırma yönünde ele alınmaları önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, Depresyon, Risk

Doi: 10.17360/UHPPD.201529601

EXAMINATION OF THE RISK OF DEPRESSION IN HOSPITALIZED ELDERLY PATIENTS IN A HOSPITAL AND THE FACTORS OF AFFECTING
 
The purpose of this study was to examine the risk of depression in hospitalized elderly patients in a hospital and the factors of affecting. This research was conducted as descriptive, cross-sectional study in the state hospital in a district of Izmir. The data were collected from 213 elderly patients who hospitalized above the age of 60. A Descriptive Information Form and Geriatric Depression Scale (GDS) used for data collection. Number and percentage distribution, chi-square, mean score and t tests were used in the evaluation of data. The mean age of elderly patients was 69.73±6.09. The mean score of elderly patients for depression risk with the GDS form was 13.16±5.10 and 43.86% of elderly patients had depression risk. Gender, level of education, marital status, the situation of having relatives, the situation of interview with relatives, the situation of coming visitors, hospitalized time in hospital, the situation of satisfaction from their lives, aging and health perception and sleep problem were associated with the risk of depression in the elderly patients (p<0.05). Age, the situation of interview with their children, the situation of having chronically ill didn’t affect the risk of depression in the elderly patients (p>0.05). According to GDS score, 43.86% of hospitalized elderly patients in a hospital had risk of depression. It is important that elderly patients who have especially depression risk are increased to provide the support from hospital.

Keywords: Yaşlı, Depresyon, Risk

Doi: 10.17360/UHPPD.201529601

Tam Metin