Yıl:2015   Sayı: 2   Alan: Spor Psikolojisi  

Mehibe AKANDERE, Erkan YARIMKAYA, İrfan ASLAN
GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN HOŞGÖRÜ EĞİLİM DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
 
Bu araştırma, geleneksel çocuk oyunlarına katılan ve katılmayan ortaokul öğrencilerinin hoşgörü eğilim düzeylerinde anlamlı bir farklılığın olup olmadığını incelemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırma grubunu, Kırıkkale ilindeki geleneksel çocuk oyunları şenliğine katılan (200 kız, 200 erkek) 400 sporcu-öğrenci ve spor yapmayan (200 kız, 200 erkek) 400 ortaokul öğrencisi olmak üzere toplam 800 ortaokul öğrencisi (400 kız, 400 erkek) oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Hoşgörü Eğilim Ölçeği (Çalışkan ve Sağlam, 2012) kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde SPSS 15.0 paket programdan faydalanılmıştır. Gruplar arası anlamlı farklılığın belirlenmesinde Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis H test yöntemlerinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; öğrencilerin hoşgörü eğilim düzeylerinde geleneksel çocuk oyunları şenliğine katılanların lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar görülmüştür (p<0,05). Geleneksel çocuk oyunlarına katılan ve katılmayan öğrencilerin (n:800) kardeş sayısı, cinsiyet ve anne eğitim durumlarına göre hoşgörü eğilim düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar görülmemiştir. Ancak geleneksel çocuk oyunlarına katılan ve katılmayan öğrencilerin (n:800) baba eğitim durumlarına göre hoşgörü eğilim düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Sonuç olarak geleneksel çocuk oyunlarının öğrencilerin hoşgörü eğilim düzeyleri üzerinde olumlu etkilere sahip olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Çocuk Oyunları, Öğrenci, Hoşgörü

Doi: 10.17360/UHPPD.201529604

THE EFFECT OF TRADITIONAL CHILDREN'S PLAYS ON THE TENDENCY TO TOLERANCE LEVELS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS
 
This research was performed in order to investigate whether there is a significant difference between tendency to tolerance levels of secondary school students who are participating and not participating in traditional children's plays or not. The research group was constituted of totally 800 secondary school students (400 females, 400 males) who participated in traditional children's play festival in Kirikkale including 400 sportsmen-student (200 females, 200 males) and 400 secondary school students not doing exercises (200 females, 200 males). Tendency to Tolerance Scale (Caliskan and Saglam, 2012) was used as a data collecting tool. For the analysis of the data, SPSS 15.0 software program was used. In the determination of significant difference between groups, Manny Whitney U and Kruskal Wallis test methods were benefited. According to the findings, it was observed that significant difference in terms of ststistics was indicated in tendency to tolerance levels of students on behalf of those who participated in traditional children's plays festival (p<0.05). When the number of sisters/brothers as well as education of mothers and gender of students (n:800) who are participating and not participating in traditional children's plays were considered, there wasn't a significant difference between their tendency to tolerance levels in terms of statistics. However, significant differences in terms of statistics were determined between tendency to tolerance levels of students (n: 800) who are participating and not participating in traditional children's plays when education of fathers were taken into consideration. Consequently, it can be indicated that traditional children's plays has positive effects on tendency to tolerance levels of students.

Keywords: Traditional Children's Plays, Student, Tolerance

Doi: 10.17360/UHPPD.201529604

Tam Metin