Yıl:2016   Sayı: 6   Alan: Psikiyatri Hemşireliği  

Meryem FIRAT, Esra DEMİR, Müslüm GÖKALP, Süleyman BAŞAR, Sercan TİKİT
ERKEKLERİN İNTERNET BAĞIMLILIKLARI VE GENEL SAĞLIK DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 
Bu araştırma erkeklerin internet bağımlılık düzeyleri, genel sağlık durumlarını ve aralarında ki ilişkiyi belirleyebilmek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Erzincan il merkezinde bulunan bir internet kafeye giden erkeklerin tamamı oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini 15 Şubat 2016 ve 15 Mart 2016 tarihleri arasında internet kafeye gelen, çalışmaya katılmayı kabul eden 268 erkek birey oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, anket formu, Genel Sağlık Anketi-12 (GSA-12), İnternet Bağımlılık Ölçeği (İBÖ) ile yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler, SPSS programı ile değerlendirilmiştir. Araştırmaya katılan erkeklerin yaş ortalamasının 19.14±3.06 olduğu belirlenmiştir. Erkeklerin %79.1’inin öğrenci olduğu, %73.1’inin gelirinin giderine dengeli olduğu, %47.8’inin günlük internet kullanım süresinin 0-3 saat aralığında olduğu ve %28.7’sinin interneti en çok sosyal medya için kullandığı bulunmuştur. Araştırmaya katılan bireylerin %47.8’inin GSA-12’den 2 puan ve üzerinde aldığı, internet bağımlılık ölçeği puan ortalamalarının 103.97±35.06 olduğu belirlenmiştir. Ölçekler arasında yapılan istatistiki analiz sonucunda internet bağımlılık ölçeği puanı ile GSA-12 puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0.05). Sonuç olarak, internet bağımlılık ölçeğinden alınan puanlar arttıkça bireylerin ruhsal sağlık durumlarının kötüleştiği saptanmıştır. Bu sonuç doğrultusunda bilinçli internet kullanımını arttırmaya yönelik girişimlerde bulunulabilir.

Anahtar Kelimeler: Erkek, İnternet Bağımlılığı, Sağlık

Doi: 10.17360/UHPPD.2016622370

EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN INTERNET ADDICTION AND GENERAL HEALTH STATE IN MEN
 
The current study was descriptively conducted in order to analyse men’s internet addiction, their health status and examınatıon of the relatıonshıp between them. The population of the study consisted of all the men who frequented an internet cafe located in the city center of Erzincan Province. The sample of the study was composed of 268 men who volunteered to participate in the study and who frequented the internet cafe between the 15th of February and the 15th of March, 2016. The data of the study were gathered by using a questionnaire form, General Health Survey (GSA-12), Internet Addiction Scale (IBO) through face to face interview method. The data obtained were processed with SPSS program. The mean age of the men who participated in the study was 19.14±3.06. 79.1% of the participants were students, 73.1% of them had an income equal to expenses, 47.8% of them used internet for 0-3 hours and 28.7% of them used internet for social media. It was found that 47.8% of the participants received scores ≥2 from GHS-12 and their mean score of internet dependency scale was 103.97±35.06. As a result of statistical analyses; it was detected that there was a statistically significant correlation between the scores of the internet addiction scale and GHS-12 scores (p<0.05). To conclude, as the scores obtained from the internet addiction scale increased, individuals' psychological health deteriorated. Therefore, training programmes should be organized in order to increase the awareness of internet users.

Keywords: Man, Internet Addiction, Health

Doi: 10.17360/UHPPD.2016622370

Tam Metin