Yıl:2017   Sayı: 8   Alan: Psikoloji  

Emine Nur AYDOĞMUŞ, Neslihan ZABCI
ERGENLİK KRİZİYLE ORTAYA ÇIKAN NESNE KAYBINA TERAPÖTİK BİR BAKIŞ: OLGU SUNUMU
 
Ergenlik döneminde görülen depresyon günümüzde yapılan çeşitli çalışmalarla bazı değişkenler açısından incelenmektedir. Bu çalışmada, ergenlik kriziyle ortaya çıkan çocukluk depresyonu psikanalitik kuram çerçevesinde ele alınmıştır. 15 yaşında bir ergen ile haftada bir yapılan 50 dakikalık, toplam 25 psikoterapi seansı ve iki ön görüşmenin yanı sıra, uygulanan Rorschach testine verilen yanıtlar, ergenin erken dönem anne ilişkisi göz önünde tutularak değerlendirilmiştir. Psikoterapist ile ergen arasında kurulan güven ilişkisi ve ergenin psikoterapiye yüklediği anlamla, depresyonda öne çıkan umutsuzluk, değersizlik ve çaresizlik duygularında bir azalma görülmüştür. Ergeni anlamaya ve davranışlarını anlamlandırmaya çalışan bir yaklaşım, ergenin anlaşılma ihtiyacını karşılayarak iç görü kazanmasına olanak tanımıştır. Psikanalitik kuram ve literatüre uygun olarak, ergenin yaşadığı depresyonun, ilk nesneyle kurulan patolojik ilişki temelli olduğu saptanmıştır. Çocukluktan beri süregelen nesne kaybı endişesi, psikoterapinin bastırılan bilinçdışı dürtülerin açığa çıkarılmasını destekleyici yanıyla azalmış, ergenin erken dönem patolojik ilişkisi psikoterapist ile kurduğu ilişki içerisinde çözülmüş ve böylelikle, ergen yatırımını ilk nesneden çekerek, kendisine yapmayı başarmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk Depresyonu, Ergenlik, Annesel İlişki, Psikoterapi

Doi: 10.17360/UHPPD.2017.1.002

A THERAPEUTIC VIEW OF OBJECT LOSS CAUSED BY ADOLESCENT CRISIS: CASE REPORT
 
Abstract: Depression in adolescence has been examined from many different angles. In this study, childhood depression caused by adolescent crisis was discussed within the framework of psychoanalytic theory. A total of 25 psychotherapy sessions and two evaluation interviews, which were held once a week with a 15-year-old adolescent, in addition to responses to the applied Rorschach test were evaluated based on the subject’s relationship with her mother. A sense of trust which developed between the psychotherapist and the adolescent, and also the attribution of the psychotherapy specified according to the adolescent, pointed to a reduction in hopelessness, worthlessness and despair. Helping the adolescent understand her behavior was key to her treatment. According to the psychoanalytic theory and the literature, the depression experienced by the adolescent is based on the pathological relationship established with the first object. The ongoing anxiety of object loss since childhood has been diminished by psychotherapy which promotes the unfolding of the suppressed unconscious impulses. In addition, the early pathologic relationship of the adolescent was solved through relationship established with the psychotherapist, thus she succeeded in detaching from the first object.

Keywords: Childhood Depression, Adolescence, Maternal Relationship, Psychotherapy

Doi: 10.17360/UHPPD.2017.1.002

Tam Metin