Yıl:2017   Sayı: 8   Alan: Diğer  

Serdar KÖRÜK, Ayşe AYPAY
ERGENLERDE RİSKLİ DAVRANIŞLARIN GÜVENSİZ BAĞLANMA VE ALGILANAN SOSYAL DESTEK TARAFINDAN YORDANMASINDA PSİKOLOJİK BELİRTİLERİN ARACI ROLÜ
 
Bu araştırmanın amacı, ergenlerin algıladıkları sosyal desteğin, sahip oldukları güvensiz bağlanma tarzlarının gösterdikleri riskli davranışları yordamasında psikolojik belirtilerin aracı rolünün belirlenmesidir. Araştırma Eskişehir ilinin bir merkez ilçesinde yer alan beş ortaöğretim kurumunun 9., 10., 11, ve 12. sınıflarına devam eden 462 lise öğrencisi (230 erkek, 232 kız) üzerinde gerçekleştirilmiştir. Riskli davranışların ölçülmesinde Riskli Davranışlar Ölçeği, bağlanma tarzlarının ölçülmesinde İlişki Ölçekleri Anketi, algılanan sosyal desteğin ölçülmesinde Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ve psikolojik belirtilerin ölçülmesinde Kısa Semptom Envanteri kullanılmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda oluşturulan hipotez model yapısal eşitlik modellemesi ile test edilmiştir. Güvensiz bağlanmanın ve psikolojik belirtilerin riskli davranışları olumlu yönde ve orta düzeyde, algılanan sosyal desteğin ise riskli davranışları negatif yönde ve orta düzeyde anlamlı olarak yordadığı bulunmuştur. Psikolojik belirtilerin hem güvensiz bağlanmaya hem de algılanan sosyal desteğe kısmi aracılık yaptığı belirlenmiştir. Ergenlerin çeşitli psikolojik ve sosyal sorunlar yaşadığı ergenlik döneminde, sosyal ve yakın ilişkilere yön veren bağlanma tarzlarının, psikolojik rahatsızlıkların ve çevreden algılanan sosyal desteğin riskli davranışlar sergileme üzerinde önemli ölçüde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Riskli Davranışlar, Psikolojik Belirtiler, Bağlanma Tarzları, Sosyal Destek

Doi: 10.17360/UHPPD.2017.1.001

THE MEDIATOR ROLE OF PSYCHOLOGICAL SYMPTOMS ON THE PREDICTIVE STRENGHT OF INSECURE ATTACHMENT AND PERCEIVED SOCIAL SUPPORT ON RISKY BEHAVIOURS AMONG ADOLESCENTS
 
The aim of this study is to determine the mediator role of psychological symptoms on the predictive strength of perceived social support and insecure attachment styles on risky behaviors among adolescents. The study was conducted on 462 high school students (230 boys, 232 girls) continuing their education in 9th, 10th, 11th and 12th grades of five different high schools in one of central districts of Eskişehir. Risky Behaviors Scale was used to measure problem behaviors, Relationship Scales Questionnaire was used to measure attachment styles, Perceived Social Support Scale was used to measure perceived social support and Brief Symptom Inventory was used to measure psychological symptoms. The hypothetical model was formed and tested by using structural equational modeling. It was found that insecure attachment and psychological symptoms significantly predicted problem behaviors in a positive way with medium effect size. It was also found that perceived social support significantly predicted problem behaviors in a negative way with medium effect size. Psychological symptoms were determined as a partial mediator for both insecure attachment and perceived social support. It was found that the attachment styles influencing social and intimate relationships, psychological symptoms and perceived social support have a considerable effect on problem behaviors during adolescence in which adolescents face various psychological and social problems.

Keywords: Risky Behaviours, Psychological Symptoms, Attachment Styles, Social Support

Doi: 10.17360/UHPPD.2017.1.001

Tam Metin