Yıl:2014   Sayı: 1   Alan: Spor Psikolojisi  

Gülsüm BAŞTUĞ, Mehibe AKANDERE, Ahmet AYDIN
ERGENLERDE BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞ YÖNELİMİNİN EGZERSİZE BAĞLI İNCELENMESİ
 
Araştırmanın amacı, 11- 14 yaş ergenlerde boyun eğici davranış yöneliminin egzersiz değişkenine göre incelemektir. Araştırmanın örneklemini 2013 – 2014 eğitim – öğretim döneminde, egzersiz yapmayan (kontrol grubu:110), düzenli spor yapan (deney grubunu: 110), yaş ortalaması 14.43±0.496 olan toplam 220 ergen birey oluşturmaktadır. Araştırmada katılımcıların boyun eğici davranış düzeyini belirlemek amacı ile Gilbert ve Allan (1994) tarafından geliştirilen Boyun Eğici Davranışlar Ölçeği (Submissive Acts Scale) kullanılmıştır. Veriler frekans, yüzde, bağımsız gruplarda t-testi ve Varyans analizi, Anova istatistik yöntemleri kullanılarak test edilmiştir. Sonuç olarak; ergen bireylerin boyun eğici davranış yönelimi ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Bayanların boyun eğici davranış değerleri erkeklerden daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Boyun eğici davranış ile spor yapma değişkeni arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir. Fakat spor yapmayan bireylerin, bireysel spor yapanlara göre boyun eğici davranış yönelimi yüksek bulunmuştur. Takım sporu yapanların bireysel spor yapanlara göre boyun eğici davranış değerleri yüksek bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ergenlik, Egzersiz, Boyun Eğme Davranışı

Doi: 10.17360/UHPPD.2014019260

THE INVESTIGATION OF SUBMISSIVE ACTS OF ADOLESCENTS BASED ON EXERCISE
 
The aim of the research is analyses of the 11-14 years old adolescent’s submissive acts according to exercise. In the research’s samples of 2013-2014 period of education and training, there are 220 adolescents individuals who don’t exercise (group control: 110), do regular sports activity (experimental group: 110) the average age of 14.43+-0.496. In order to determine the level of the submission behaviour by participants, Submissive Acts Scale that is developed by Gilbert and Allan (1994), is used. Data has been tested with methods frequency, percentage, independent samples t-test and analysis of variance, statistical ANOVA. As a result, a significant correlation has been found between submissive acts of adolescents and gender. A significant correlation hasn’t been found between submissive act and exercise. But submissive acts of individuals who don’t do exercise, has been found high according to individuals who do exercise. Values submissive acts of people who make team sports, has been found high according to people who make individual sports.

Keywords: Adolescent, Exercise, Submissive Acts

Doi: 10.17360/UHPPD.2014019260

Tam Metin