Yıl:2016   Sayı: 7   Alan: Diğer  

Burcu GÜVENDİ, Ulviye BİLGİN
ELİT AKADEMİ LİGİ FUTBOLCULARINDA İMGELEME VE KAYGI İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Bu araştırma, elit akademi ligi futbol oyuncularında imgeleme ve sürekli kaygı ilişkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini elit akademi ligi, örneklemini ise bu ligde yer alan futbolcular oluşturmuştur. Çalışmaya bu ligde yer alan yaş ortalamaları 17,50±1,08 olan U17 takım sporcuları (N=242) ve U19 takım sporcuları (N=187) olmak üzere 36 takımdan toplamda 429 futbolcu gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmada, Sporda İmgeleme Envanteri ve Sürekli Kaygı Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesi SPSS 18.0 programı kullanılarak yapılmıştır. Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin dağılımın tespiti için frekans, yüzde değerleri, ortalama değerleri, standart sapma değerleri şeklinde tanımlayıcı istatistikler hesaplanmıştır. Verilerin analizinde Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon analizi, t testi, Tek Faktörlü Varyans Analizi (ANOVA) ve Tukey testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucuna göre, katılımcıların sürekli kaygı düzeyi ile imgeleme alt boyutlarından arasında ilişki olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların yaş, spor yaşı, milli sporcu olma durumu, yarışma mevkisi ve sakatlık durumlarına göre sürekli kaygı düzeylerinde istatistiksel açıdan anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür (p>0.05). Katılımcıların imgeleme alt boyutlarına göre; yaş gruplarında motivasyonel genel ustalık düzeylerinde istatistiksel açıdan anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0.05). Diğer demografik değişkenler ve alt boyutlar arasında istatisksel açıdan anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür (p>0.05). Sonuç olarak, elit akademi ligi futbolcularında imgeleme çalışmalarının kullanımı ile sürekli kaygı düzeyleri arasında ilişki olduğu; ayrıca imgeleme çalışmaları kullanım düzeyleri yüksek olan sporcularda sürekli kaygı düzeylerinin daha düşük olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kaygı, Sürekli Kaygı, İmgeleme, Futbol

Doi: 10.17360/UHPPD.2016723149

INVESTIGATE THE RELATIONSHIP BETWEEN IMAGERY AND ANXIETY IN ELITE AKADEMY SOCCER LEAGUE
 
The aim of this study was to investigate the relationship between imagery and trait anxiety in elite academy soccer league players. In the research relational screening model was used. Research universe was comprised of the players in elite academy soccer league. 242 athletes from U-17 and 187 athletes from U-19 as a total of 429 athletes voluntarily participated to the research. The participants whose mean age was 17,50±1,08 were from the 36 soccer teams in the mentioned league. In this study, Sports Imagery Questionnaire and Trait Anxiety Questionnaire were used. The data was analyzed by using SPSS 18.0. The data regarding participants’ demographic characteristics were analyzed by descriptive statistics which are frequency, percentage, mean and standard deviation. The Pearson product-moment correlation, the t-test, the one-way ANOVA and Tukey test were used for analysis of data. According to result of the research which are the sub-dimensions of imagery were significantly correlated with trait anxiety. Statistical differences were not found in trait anxiety score according to sports age, competing at international level, playing position and injury state (p>0.05). A significant difference was found among age groups in Motivational General-Mastery of participants (p<0.05). Statistical differences were determined according to using imagery in all the subscales (p<0.05). No statistical differences were determined according to the other demographic variables (p>0.05). In conclusion, a relationship between imagery use and trait anxiety of elite academy soccer league players was found. It was also determined that athletes using imagery more often have lower trait anxiety scores.

Keywords: Anxiety, Trait anxiety, Imagination, Football

Doi: 10.17360/UHPPD.2016723149

Tam Metin