Yıl:2018   Sayı: 12   Alan: Diğer  

Hacer Erten YAMAN, Sinem UĞUR, Mahmure AYGUN
DOĞURGANLIKLA İLGİLİ YAŞAM KALİTESİ (FERTİQOL):İNFERTİLİTE TEDAVİSİ GÖREN KADINLARDA ETKİLENEN YAŞAM ALANLARI
 
Amaç: Çocuk sahibi olamamak basit bir jinekolojik sorun olmayıp hemen her toplumda tıbbi, psikolojik ve sosyal sorunları beraberinde getiren kültürel, dinsel ve sınıfsal yönleri olan bir yaşam krizidir. İnfertilite olgularında klinik etkilenmenin, semptomatolojinin ötesinde bütüncül bir yaklaşımla, kapsamlı bir şekilde değerlendirmenin yollarından biri yaşam kalitesi çalışmalarıdır. Alan yazında infertil olgularda jenerik ölçeklerle yürütülen bir çok yaşam kalitesi çalışması olmasına rağmen konuya özel geliştirilmiş ölçüm araçları ile yapılan çalışmaların görece az olduğu görülmektedir. Sunulan çalışma infertilite tedavisi alan kadınların etkilenen yaşam alanlarını, soruna özel olarak geliştirilmiş bir ölçek kullanarak belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak planlandı. Yöntem: Araştırma tedaviye ardışık olarak başvuran ve çalışmayı kabul eden 90 kadın ile yürütüldü.Verilerin toplanmasında “Doğurganlık Yaşam Kalitesi Ölçeği” (Fertility Quality of Life- FertiQoL) kullanıldı. Bulgular: Olguların en düşük yaşam kalitesi puanlarının duygusal (ortalama: 62.96) ve tedavi tolerasyonu alt boyutlarında (ortalama: 66.52) yer aldığı saptandı. Sonuç ve öneriler; Literatür bilgileri ve sunulan çalışma bulguları infertil kadınların en fazla duygusal alanda olumsuz etkilendiklerini göstermektedir. Duygusal alandaki etkilenimleri belirleyebilmek ve yeterli desteği verebilmek için; infertilite ekibi içinde yer alan psikolojik destek servislerinin yaygınlaştırılması, rutin psikososyal bakım klavuzlarının oluşturulması, sağlık profesyonellerinin psikososyal gereksinimleri fark edebilecek bilgiye ve bütüncül bir bakış açısına sahip olması faydalı yaklaşımlar olabilir. Soruna özel geliştirilmiş FertiQoL ve benzeri ölçeklerle ve daha geniş gruplarla prospektif çalışmaların yapılması konu ile ilgili daha güvenilir sonuçlara ulaştıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Doğurganlık, Yaşam Kalitesi, İnfertilite

Doi: 10.17360/UHPPD.2018.2.5

QUALITY OF LIFE ABOUT FERTILITY (FERTIQOL): AFFECTED LIFE AREAS IN WOMEN UNDER INFERTILITY TREATMENT
 
Objective: Failure of conception is not only a simple gynecological problem, but also is a life crisis with medical, psychological, cultural, religious and social aspects in almost every population Evaluation of life quality is one of the methods to consider the clinical aspect of infertility with a comprehensive approach (holistic) rather than symptomatology. Although there are many quality-of-life studies performed using generic scales in infertile individuals in the literature, studies with specific scales are relatively rare. Studies carried out at generic scales in different countries show that infertility and treatment process have strong and negative effects on various areas of the individual's life. The aim of this study was to define affected life areas of infertile women using a fertility-specific scale. Method: The study was conducted with 90 women who applied for treatment consecutively and accepted study. Data collection was performed using Fertility Quality of Life Scale (FertiQol) which was developed as a system measuring the effects of fertility problem on different fields of life. Findings: It was found that the lowest quality of life scores of the cases were emotional (mean: 62.96) and treatment tolerance subscales (mean: 66.52). Conclusion: Findings obtained from our research and literature show that infertility most affects negatively women's emotional state. In order to be able to identify the emotional influences and to provide adequate support; the spread of psychological support services and the creation of routine psychosocial care guidelines, health professionals have enough knowledge and holistic aproach to recognize psychosocial needs of patients may be useful approaches for infertility clinics. It may be possible to obtain more reliable outcomes with studies including larger sample sizes and by using problem-specific scales such as FertiQol.

Keywords: Fertility, Quality of Life, Infertility

Doi: 10.17360/UHPPD.2018.2.5

Tam Metin